15 februari 2019
​Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Vandaag: "Wat is het UBO-register en wat betekent dat voor mijn jeugdhuis?"

!OPGELET!

Hieronder vind je alle informatie over het UBO-register. Aangezien veel vzw’s vastlopen bij de registratie, werd de deadline om te registreren uitgesteld tot 30 september.

Je kan de informatie hieronder dus al eens bekijken, maar maak je nog niet te veel zorgen. De FOD Financiën moet hier nog meer duidelijkheid over scheppen en de UBO registratie op punt zetten. Formaat zal jullie verder via mail op de hoogte houden indien er meer informatie komt.

WAT IS UBO?

Het gaat om een wet van 18/09/2017 die een omzetting is van een Europese richtlijn en tot doel heeft om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen.

Alle rechtspersonen zijn verplicht om hun ‘uiteindelijk begunstigden’ (UBO of ‘Ultimate Beneficial Owner’) te registreren. De eerste registratie dient voor 30 september 2019 te gebeuren. De wet kwam er om te voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen zich verschuilen achter een juridische entiteit.

WIE ZIJN UITEINDELIJK BEGUNSTIGDEN?

Voor jeugdhuis-vzw’s worden onder andere de volgende personen als uiteindelijk begunstigden beschouwd:

 • De leden van de raad van bestuur
 • Zij die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen (bijvoorbeeld een personeelslid dat de vzw mag vertegenwoordigen)
 • Laden van het dagelijks bestuur (komt normaal alleen voor bij zeer grote vzw’s)

WELKE INFORMATIE MOET IN HET REGISTER?

Jeugdhuisvzw’s moeten aan het register de volgende informatie over elk van hun begunstigden meedelen:

 • Naam en voornam
 • Geboortedag, -maand en -jaar
 • Nationaliteit
 • Land van verblijf en verblijfsadres
 • Datum waarop zij/hij uiteindelijk begunstigde is geworden
 • Rijksregisternummer
 • De categorie waartoe zij/hij behoort (zie hierboven)
 • Jouw verplichting om de gegevens aan het register mee te delen;
 • Dat die gegevens in het register geregistreerd en bewaard worden;
 • Het recht van de uiteindelijk begunstigde om kennis te nemen van de gegevens en die te laten verbeteren of verwijderen indien ze onjuist zijn (aanvraag via ubobelgium@minfin.be);
 • De bewaartermijn van 10 jaar.

Daar moet je alle bewijsstukken bijvoegen (kopie van de identiteitskaart,…).

WELKE INFORMATIE BEZORG JE AAN DE UITEINDELIJK BEGUNSTIGDE ZELF?

Je moet uiteraard ook de uiteindelijk begunstigden zelf informeren over:

HOE BRENG JE DIT IN ORDE?

De bestuurders van de vzw moeten de gegevens en nodige bewijsstukken aanleveren. De gegevens moeten jaarlijks worden bijgewerkt. Als er tussentijds iets wijzigt aan de gegevens, moet dit binnen de maand ook in het UBO-register worden meegedeeld. Zoniet riskeer je een administratieve boete van 250 tot 50.000 euro.

Onderneem dus de volgende stappen:

Vraag hen alle relevante informatie en bewijsstukken te bezorgen.

WAARSCHUWING

Het is belangrijk dat de vzw in orde is met haar vzw-verplichtingen. Nieuwe bestuurders moeten volgens de daarvoor bestemde formulieren worden bekend gemaakt via de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de kruispuntbank. Indien dit nog niet gebeurde, kan er geen registratie in het UBO-register gebeuren.

Heb je zelf een vraag waarop je op onze website geen sluitend antwoord op lijkt te vinden? Stel ze dan aan vraaghet@formaat.be.