21 april 2020
Ook voor jeugdhuizen met een beroepskracht brengt het corona-virus heel veel implicaties met zich mee. “Mogen beroepskrachten gaan werken? Kan ik tijdelijke werkloosheid aanvragen? Zijn er financiële steunmatregelen?”, het zijn maar enkele van de vele vragen die we hoorden passeren de laatste dagen. Om ervoor te zorgen dat je als bestuurder, werkgever of coördinator van het jeugdhuis het bos door de bomen blijft zien, hebben we enkele van deze vragen (en de antwoorden erop uiteraard) hieronder opgelijst. Nog vragen of onduidelijkheden? Stuur zeker een mailtje naar vraaghet@formaat.be

Ik stel een beroepskracht te werk, wat moet ik doen?

Wanneer we met de hele jeugdsector onze reguliere werkingen weer kunnen opstarten is onduidelijk. De Nationale Veiligheidsraad blijft stapsgewijs verschillende sectoren en delen van het openbare leven verder openstellen doorheen de verschillende fases van de exitstrategie. Tot nog toe is er weinig zicht op het jeugdwerk. De Vlaamse overheid vaardigde op 15 mei enkele richtlijnen uit voor de versoepeling van het jeugd(welzijns)werk, gericht op het ondersteunen van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Hoewel dit zeker een goede eerste stap richting meer ondersteuning voor jongeren, blijft het aanbod aan activiteiten beperkt en dus ook het werk dat je beroepskracht kan verrichten. Indien je voor de crisis deze kinderen en jongeren niet bereikte mag je ook nog geen activiteiten organiseren. Sinds 11 mei zijn alle winkels terug open, wat verwarring kan oproepen over wat een essentiële verplaatsing dan net inhoudt. Hoe ga je nu verder?

Telewerk is niet meer verplicht, maar moet de voorkeur blijven krijgen. Vanuit Formaat willen dit advies verder kracht bijzetten en jullie ten sterkste aanraden personeel nog steeds van thuis uit te laten werken. Zo blijf je de kans op besmetting en verspreiding inperken. Het in orde brengen van je organisatie als werkplek is een complexe en vaak kostelijke zaak. Overleg met je beroepskrachten en bestuur over de beste manier om hier mee verder te gaan. Begin hier nu al mee zodat je op het moment dat het jeugdwerk weer van start gaat vlot jongeren kan beginnen ontvangen. Besef ook dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor het treffen van passende maatregelen om de veiligheid en hygiëne op de werkvloer te organiseren. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een generieke gids en enkele tools ontwikkeld om jou als werkgever te ondersteunen.

Vergeet niet dat jongeren zich nog altijd niet mogen verplaatsen naar het jeugdhuis, tenzij dit gebeurt in functie van een activiteit voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. In elke andere situatie is dit geen essentiële verplaatsing en is dus niet toegestaan.

Dit langdurig van thuis uit werken heeft ook een psychologische impact op je personeel. Hun gewoonlijke takenpakket zal nog even niet aan de orde zijn. Grote kans dat ze voor deze job hebben gekozen om met jongeren aan de slag te gaan. Dit sociale aspect blijft nu ook moeilijker werkbaar, mogelijks met vragen en frustraties als gevolg. Hou jezelf dus niet in om eens te horen hoe het met hen gaat.  

Je kan in samenspraak met je personeel enkele stappen zetten om de maatregelen te overbruggen. We raden graag aan de opties als volgt in te zetten in de mate van het mogelijke:

  • Je kan je beroepskracht gedurende de gehele periode laten telewerken.
  • Je kan je beroepskracht ook vragen om gebruik te maken van recup, meeruren, thematisch verlof (indien van toepassing), vakantiedagen of flexdagen. Er is ook een tijdelijke regeling uitgevaardigd om extra ouderschapsverlof te tijden van corona op te nemen.  
  • Indien bovenstaande organisatorisch of financieel niet mogelijk zijn of je beroepskracht deze wil behouden voor op een later moment is er ook nog de optie om je beroepskracht tijdelijk ter beschikking te stellen van andere ondernemingen.
  • Indien dit niet mogelijk is blijft er de optie om je beroepskracht op (gedeeltelijke) tijdelijke werkloosheid te plaatsen.

Versoepeling voor werkingen gericht op kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties

Formaat wil graag benadrukken dat deze lockdown elke jongere in een kwetsbare situatie plaatst. Spijtig genoeg treffen de maatregelen deze kinderen en jongeren vaak extra hard. Daarom steunt Formaat deze versoepeling om aan hun noden tegemoet te komen.

Als je organisatie al voor de lockdown kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereikte mag je sinds 18 mei beperkte activiteiten voor hen organiseren. Bijkomende voorwaarde is dat je door je lokale overheid wordt gesubsidieerd. Wij willen jullie ook aanraden om ook een wederzijds akkoord te vinden met je lokale overheid voor je van start gaat. Ben je van plan om een werking op te zetten, registreer je dan bij Formaat. Zo kunnen we begeleiding op maat aanbieden.

Dat je deze activiteiten nu kán organiseren wilt niet zeggen dat je ze móét organiseren. Overleg eerst even met je bestuur en beroepskrachten. Deze laatste zullen namelijk dit aanbod moeten creëren en uitvoeren, waardoor hun kans op besmetting groter wordt. Als werkgever een overhaaste beslissing nemen brengt niet enkel mensen in gevaar, maar zorgt misschien ook voor onrust, verontwaardiging (en misschien zelfs angst voor besmetting) voor je beroepskrachten. Ga met hen in gesprek over welke activiteiten wel en niet mogelijk zijn, welke maatregelen er getroffen moeten worden zodat zij zich veilig genoeg voelen om aan de slag te kunnen gaan. Pas ook op met werkingen te organiseren die je ook na corona wil verderzetten, maar niet kwaliteitsvol kan opvolgen als de reguliere werking weer opstart.

Beroepskracht ter beschikking stellen

Wil je beroepskracht de handen uit de mouwen steken bij een andere organisatie die vanwege de coronacrisis handen te kort komt? Bedank hen dan allereerst en pluis dan even uit of dat in jullie situatie een wenselijke optie is.

Om tegemoet te komen aan de verhoogde werkdruk in de social profit sector heeft Verso, de koepel voor social profit, een kaderakkoord opgesteld om het mogelijk te maken personeel tijdelijk en vrijwillig beschikbaar te stellen voor andere ondernemingen. Het loon wordt in dit geval geheel of grotendeels betaald door de organisatie waar je beroepskracht aan de slag gaat. Dit kaderakkoord is best complex en vraagt het nodige administratieve en organisatorische overleg. Daarom dat we al even de belangrijkste voorwaarden vermelden:

  • Is je beroepskracht een vaste medewerker (contract onbepaalde duur)?
  • Wil je beroepskracht deze taak op zich nemen? (de terbeschikkingstelling mag enkele op vrijwillige basis van je beroepskracht)
  • Kan je beroepskracht uitbetaald worden aan hetzelfde loon als personeelsleden met een gelijkaardige functie in de andere organisatie? (Minimum het huidige loon, anders moeten jij en/of de andere organisatie bijpassen)

Is het antwoord op deze drie vragen ‘ja’ dan kan je alvast eens horen bij Sociare voor advies op maat. Zij hebben een modelovereenkomst voor beide ondernemingen opgesteld.

Als het gaat over een bovenlokale projectmedewerker neem je best ook contact op met het departement Jeugd, aangezien er taken worden vervuld die geen deel uitmaken van het project. Zonder hun toestemming loop je het risico dat ze deze niet aanvaarden in je verantwoording. Laat je projectmedewerker ook goed bijhouden welke taken niet worden uitgevoerd binnen het project en hoeveel loon je betaalt tijdens dat je projectmedewerker elders aan de slag zou zijn.

Kan ik tijdelijke werkloosheid door overmacht of tijdelijke werkloosheid werkgebrek door economische redenen aanvragen?

Ja, elke tijdelijke werkloosheid vanwege de gevolgen van het coronavirus wordt erkend als tijdelijke werkloosheid door overmacht. Let wel op: het gaat hier over werkloosheid, niet ziekte! Om een volledig overzicht te krijgen over de voorwaarden en procedure verwijzen we je graag door naar Sociare en de RVA. De RVA heeft ook een FAQ opgesteld rond dit thema. De procedure is sterk vereenvoudigd. Dien een elektronische aangifte in de ASR scenario 5 op het einde van iedere maand voor de periode vanaf 13/03/2020. De tijdelijke werkloosheid markeer je als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”). Dit voldoet als de vereiste mededeling. Je moet geen formulier C3.2A bezorgen aan je werknemers en zij moeten het controleformulier maar 1 keer binnenbrengen. Iedereen wordt ook meteen aanvaard voor deze werkloosheidsuitkering, ook je personeel dat nog in een wachtperiode zit of nog geen voldoende dagen heeft opgebouwd.  Indien je een tussenkomst Sociale Maribel ontvangt blijft deze lopen, tenzij je de beroepskracht die je deel uitmaken van je overeenkomst op tijdelijke werkloosheid wordt geplaatst. Dan ontvang je geen tussenkomst, maar je verlies je recht niet. Vanaf dat je beroepskracht weer aan de slag gaat ontvang je weer een tussenkomst.   

Wat we wel willen aanmoedigen is om je beroepskrachten in de mate van het mogelijke hun gewoonlijke tewerkstelling te laten behouden. Dit om hun persoonlijke situatie niet nog meer te ontwrichten, ook omdat dat de uitkering voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht slechts 70% van het loon bedraagt. Indien je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus) aanvraagt ontvangt je werknemer 5,63 euro/dag ten laste van de RVA bovenop deze uitkering voor elke tijdelijke werkloosheid die aanvangt tussen 18/3/2020 en (voorlopig) 30/6/2020. De werkloosheidsdagen in het kader van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tussen 2/2/2020 en 30/6/2020 tellen wel mee voor het opbouwen van vakantiedagen.   

Er is ook sprake van een aanmoedigingspremie voor deeltijds werklozen. Let op: deze is niet van toepassing in het geval van tijdelijke werkloosheid, aangezien de aanmoedigingspremie niet cumuleerbaar is met een uitkering. De aanmoedigingspremie kan wel worden aangevraagd in het geval van arbeidsduurvermindering. Dit laatste wil specifiek zeggen dat je de tewerkstelling van je beroepskracht absoluut verminderd (van voltijds naar deeltijds, niet naar voltijds met tijdelijke werkloze dagen).

In het geval van gesubsidieerde beroepskrachten raden we aan om hen door te betalen. Deze middelen zijn zeker en zijn mogelijks ook bestemd als personeelsmiddelen. De bovenlokale projecten worden momenteel gefinancierd via een enveloppe-subsidie. Concreet wil dat zeggen dat je het budget mag inzetten zoals je wil, zolang je het voldoende kan verantwoorden. Mocht je bovenlokale projectmedewerker dus in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst, houd dan goed bij wat de financiële impact hiervan is. Dit budget kan je dan ook weer op een later moment investeren in de werking of in extra personeel. Naargelang de subsidies waaruit je beroepskracht of projectmedewerker wordt bekostigd, mag je ook de tijdelijke werkloosheidsuitkering bijpassen vanuit je subsidies. Bij DAC-middelen mag dit niet, bij bovenlokale projecten vanuit Vlaanderen mag dit wel.

Je beroepskracht mag gedurende tijdelijke werkloosheid ook vrijwilligerswerk of een bijberoep uitoefenen onder bepaalde voorwaarden. Hier vind je meer informatie.

Nog vragen?

Je kan ons altijd bereiken via vraaghet@formaat.be of contact opnemen met Sociare.