De jeugdwerkzomer is van start gegaan. Ondanks de prachtige initiatieven en creativiteit die de jeugdwerksector aan de dag legt, blijven we de gevolgen van de maatregelen voelen. De financiële impact van de lockdown en de beperkte jeugdwerkactiviteiten is nog steeds niet geheel in kaart te brengen. Daarom blijven we jullie informeren over mogelijk steun- en tewerkstellingsmaatregelen. Nog vragen of onduidelijkheden? Stuur zeker een mailtje naar vraaghet@formaat.be

Corona-ondersteuningspremie

De coronahinder- en ondersteuningspremie gaan vanaf half juli verder in de vorm van de corona ondersteuningspremie. Net als bij de voorgangers moet je minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) in dienst hebben. Deze forfaitaire premie kan je aanvragen als je door corona en de maatregelen een omzetdaling van minstens 60% hebt. Dit kan je bewijzen door de omzet van 8 juni – 8 juli 2019 te vergelijken met de omzet van 8 juni – 8 juli 2020. De premies kunnen niet gecombineerd worden met elkaar. Aanvragen is mogelijk van 15 juli tot 15 augustusAanvragen die handel! VLAIO heeft een handleiding gepubliceerd om het proces te vergemakkelijk. 

Meer info vind je via VLAIO.

Werkbaarheidscheques

Blijkt het ondertussen dat jullie vanwege corona grondige veranderingen moeten doorvoeren in jullie infrastructuur en gezondheidsbeleid om je beroepskrachten gezond en veilig aan het werk te zetten, dan kan je mogelijks aanspraak maken op werkbaarheidscheques. Deze zijn aan te vragen door een scan van je organisatie te laten uitvoeren en stappen te zetten om de werkbaarheid te verhogen. Het gaat om maximum 10.000 euro, wat maximum 60% van de kosten mag zijn. Je mag dit budget van 10.000 euro wel spreiden over meerdere momenten. In tegenstelling tot de coronapremies wordt er hier gesproken van minstens 1 persoon via arbeidsovereenkomst in dienst te hebben, ongeacht arbeidsduur.

Meer info vind je hier.

  Verlenging van corona-tewerkstellingsmaatregelen

  Tijdelijke werkloosheid door overmacht corona

  De RVA heeft laten weten dat de vereenvoudigde procedure voor de aanvraag van tijdelijke werkloosheid door overmacht corona is verlengd geweest tot en met 31/8. Wel is er een meldingsplicht voor de werkgever opgesteld die geldig is vanaf 13/7. Voor meer info hierover kan je steeds terecht bij de RVA of hun FAQ

  Verplichte mededeling tijdelijke werkloosheid

  Wanneer?

  De kennisgeving moet vooraf aan de tijdelijke werkloosheid gebeuren en is verplicht telkens:

  • een werknemer voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld
  • een werknemer na een werkhervatting opnieuw tijdelijk werkloos wordt
  • het aantal werkloosheidsdagen van een werknemer wordt verhoogd

  Hoe kan je dit best melden?

  Dit doe je liefst schriftelijk zodat het voor iedereen helder en aantoonbaar is wat de situatie gaat zijn. Dit mag individueel, maar als meerdere beroepskrachten (opnieuw) op tijdelijke werkloosheid worden gezet of hun dagen verhoogd worden kan je dit ook collectief doen. Zie wel dat in je communicatie voor iedereen de persoonlijke regeling helder is.

  Verplichte vermeldingen:

  • de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft (begin- en einddatum)
  • de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld en, in voorkomend geval, de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer geacht wordt te werken.
  • de formaliteiten die de werknemer moet vervullen om een uitkering te krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

  Ter herinnering: uiterlijk aan het einde van de tweede maand die volgt op de maand van de eerste keer tijdelijke werkloosheid moet de werknemer een aanvraag voor een uitkering indienen bij de uitbetalingsinstelling van zijn keuze, aan de hand van het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA.

  Corona-ouderschapsverlof

  Het corona-ouderschapsverlof is verlengd tot en met 30/9. Dit verlof komt bovenop het normale ouderschapsverlof. Sinds 1/7 kunnen alleenwonende ouders en ouders van een kind met een beperking ook volledig ouderschapsverlof aanvragen.

  Corona-tijdskrediet voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering

  Er is ook een coronatijdskrediet ontwikkeld dat het mogelijk maakt iemand van 0,2 VTE of 0,5 VTE op tijdskrediet te zetten. Dit tijdskrediet wordt niet afgetrokken van het normale tijdskrediet. Belangrijk: Dit geldt enkel voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructureringen (al dan niet met collectief ontslag). Wil je deze erkenning aanvragen, dan moet je contact opnemen met fod@werk.belgie.be om de procedure op te starten. Zij geven ook mee welke documenten en bewijzen je moet kunnen voorleggen voor de erkenning.

  Je beroepskracht moet voor minstens 3/4e tewerkgesteld zijn om gebruik te kunnen maken van 0,5 VTE-tijdskrediet. Beroepskrachten die voltijds zijn tewerkgesteld kunnen ook gebruik maken van 0,2 VTE-tijdskrediet. Als werkgever betaal je enkel nog loon uit voor de dagen dat je beroepskracht aan de slag is. Voor de dagen op tijdskrediet krijgt je beroepskracht een uitkering. Meer informatie over de nodige documenten vind je op de site van de RVA.

  Welke steunmaatregelen zijn er?

  De Vlaamse en Federale overheid en heel wat andere actoren blijven stappen ondernemen om de financiële impact op organisaties te verkleinen. Vlaio bundelt deze en houdt deze up-to-date op hun site. De Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft een nota de wereld in gestuurd die een nog breder aanbod aan steunmaatregelen bundelt en toelicht.

  Vanuit Formaat beseffen we dat niet elke steunmaatregel voor iedereen beschikbaar of voldoende is. Daarom proberen we ook de financiële impact op jeugdhuizen in kaart te brengen. Zo kunnen we aanbevelingen voor (lokale) overheden ontwikkelen om hen en jullie te steunen. Het is van immens belang dat we deze aanbevelingen maken op basis van realistische cijfers en situaties. Daarom sporen we jullie aan om onze bevraging in te vullen.

  Nog vragen?

  Je kan ons altijd bereiken via vraaghet@formaat.be of contact opnemen met Sociare.