06 november 2020
Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Deze week gaan we het hebben over de culturele activiteitenpremie.

Wat is de culturele activiteitenpremie?

De culturele activiteitenpremie is een forfaitaire subsidie die in het leven geroepen werd om de cultuursector een boost te geven nu heel veel organisaties het moeilijk hebben door de gezondheidscrisis. Wat echter interessant is, ook jeugdorganisaties aanspraak kunnen maken hierop onder bepaalde voorwaarden.

Voor welke activiteiten je de premie aanvragen?

We zijn er ons bewust van dat er momenteel heel weinig toegelaten is, maar je kan beroep doen op de premie voor alternatieve online activiteiten tijdens de lockdown en voor activiteiten zodra er versoepelingen zijn. Het begrip culturele activiteit wordt breed gedefinieerd en is steeds publiek.

Enkele voorbeelden van activiteiten waarvoor de premie kan gebruikt worden tijdens de lockdown:

 • live streaming
 • een poëzietelefoon
 • een balkonserenade
 • virtuele workshops of tentoonstellingen
 • whatsapptheater
 • een in-game metalfestival

De premie kan ook gebruikt worden voor fysieke activiteiten éénmaal het weer toegelaten is, denk maar aan:

 • Optredens
 • Workshops
 • Exposities
 • Lezingen
 • Socio-culturele activiteiten

Onder welke voorwaarden kan je er beroep op doen?

Voorwaarden eigen aan de organisatie:

 • Alleen rechtspersonen of éénmanszaken komen in aanmerking
 • Om in aanmerking te komen, moet je als organisatie binnen de volgende NACEBEL-codes vallen.  Wil je opzoeken onder welke NACEBEL-code je valt, dan kan dat via de KBO. Wil je opzoeken onder welke NACEBEL-code je valt, dan kan dat via de KBO.
  • Opgelet: De standaard Nacebel-code voor het jeugdwerk is 94.911 “Verenigingen op het vlak va jeugdwerk”. Deze code staat echter niet vermeld in de lijst met codes van de activiteitenpremie. Wel wordt er benadrukt in de FAQ dat jeugdwerkorganisaties die culturele evenementen organiseren (en dus géén jeugdwerkactiviteiten) wel in aanmerking komen. 
  • Als jeugdwerkorganisatie (mét rechtspersoonlijkheid) die culturele evenementen organiseert kan je wél een extra Nacebel-code aanvragen/toevoegen als nevenactiviteit. De wettelijke vertegenwoordiger van de vzw kan deze wijziging zelf aanbrengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen via My Enterprise. Het is aangeraden om 90.021 “Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen” te registreren als nevenactiviteit. Als je de gegevens hebt gewijzigd, zal dit de volgende dag ook zichtbaar zijn in de kbo en kan je dus een aanvraag doen.
 • Je hebt een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Jouw organisatie was op 1 september 2020 actief en is vandaag niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening.

De premie kan tussen 1 september 2020 tot 31 mei 2021 gebruikt worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit.

Voorwaarden eigen aan de culturele activiteit:

 • De activiteit vindt plaats tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 en in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 • De activiteit is afgebakend in tijd en ruimte en wordt publiek gecommuniceerd.
 • De activiteit is publiek toegankelijk;
 • De activiteit is omwille van publieksgerichtheid geïmpacteerd door de coronamaatregelen, die door de Nationale Veiligheidsraad genomen werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • De activiteit wordt op een veilige manier georganiseerd volgens de geldende sectorprotocollen;
 • Voor de activiteit stel je ten minste twee cultuurwerkers te werk ofwel binnen één van deze paritaire comités (PC 200, PC 227, PC 304, PC 329, PC 303) ofwel via een aannemingscontract voor zelfstandigen;
  • Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de premie is het tewerkstellen van minimaal 2 cultuurwerkers voor de activiteit waarvoor je de culturele activiteitenpremie aanvraagt. Deze cultuurwerkers hoeven niet in vast dienstverband te werken. Het kunnen ook zelfstandige freelancers zijn. Bij de aanvraag moet je ook de 2 afgesloten contracten met cultuurmedewerkers opladen en uit die contracten moet duidelijk blijken dat ze ingezet worden voor de betreffende activiteit en dat ze op een correcte manier worden vergoed.
  • Cultuurloket heeft een sjabloon opgemaakt voor zo’n contract. Het contract is voorwaardelijk opgesteld. Er staat een clausule in waarmee de tewerkstelling enkel doorgaat na de goedkeuring van aanvraag van de culturele activiteitenpremie. Je vindt het contract op deze pagina.
 • De cultuurwerkers worden correct en eerlijk vergoed. De vergoeding respecteert minstens de verschillende CAO’s van de specifieke paritaire comités. Zelfstandige cultuurwerkers krijgen ook een eerlijke vergoeding.

Hoeveel houdt deze premie in?

De culturele activiteitenpremie werkt volgens volgende principes:

 • De aanvrager geeft aan hoeveel hij nodig heeft voor het organiseren van de activiteit, per schijf van 2.000 euro. Je kan dus kiezen tussen 2.000 euro, 4.000 euro, 6.000 euro, 8.000 euro, 10.000 euro, 12.000 euro, 14.000 euro, 16.000 euro, 18.000 euro of 20.000 euro.
 • Je kan per organisatie maximum 20.000 euro aanvragen.
 • De premie moet de gemaakte kosten voor de activiteit dekken.
 • Je kan als organisatie voor verschillende activiteiten een premie aanvragen, maar nooit meer dan 20.000 euro in totaal.
 • Per culturele activiteit kan er slechts één culturele activiteitenpremie worden toegekend.

Het totale beschikbare budget voor de culturele activiteitenpremie bedraagt ongeveer 30 miljoen euro.

Meer informatie

Wil je meer info? De aanvraag kan je hier doen en hier vind je een handig overzichtje van veelgestelde vragen met betrekking tot de premie.

Is het nog niet duidelijk of heb je een vraag rond je culturele activiteit? De cultuurloket heeft een coronalijn in het leven geroepen om specifiek zulke vragen te kunnen beantwoorden. Heb je nog andere korte, punctuele corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen met betrekking tot cultuur? Dan kan je bij hen terecht.

Uiteraard blijven ook wij tijdens de kantooruren ter beschikking via ons vaste nummer, via je ondersteuner of via vraaghet@formaat.be.

Bron: <https://www.cultuurloket.be/kennisbank/coronamaatregelen/culturele-activiteitenpremie?fbclid=IwAR289pLQN6kWcomDgl5xfDl3Spj4U--m2OgxWI-bhXfKaguW-0zLdiidQYI>