10 mei 2021
Vanaf 8 mei gaan verschillende versoepelingen van start. In dit artikel zetten we de laatste maatregelen op een rijtje en beantwoorden we enkele vaak gestelde vragen.

OVERZICHT MAATREGELEN

Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste nieuwe regels:

Vanaf 8 mei

Algemeen

 • Het samenscholingsverbod vervangt de avondklok. Tussen 12u ’s nachts en 5 u ’s ochtends mag je buiten met drie personen samenkomen.
 • We mogen elkaar met 10 mensen buiten zien, met mondmasker (boven 12 jaar) en met afstand.

Jeugdwerking

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met 25 buiten samenkomen. Binnen activiteiten zijn mogelijk met maximum 10 personen. Dit gaat enkel over activiteiten in georganiseerd verband (sportclubs of verenigingen). Begeleiders worden NIET meegeteld in het maximum.
 • Groepen vanaf 13 jaar (ook + 18 jaar) kunnen met 25 buiten samenkomen. Dit gaat enkel over activiteiten in georganiseerd verband (sportclubs of verenigingen). Begeleiders worden NIET meegeteld in het maximum.
  • Overnachtingen blijven verboden.
  • De regels voor het jeugdwelzijnswerk blijven ongewijzigd.

  Voor meer informatie zie Ambrassade.be of zie ons draaiboek.

  Barwerking

  De terrassen mogen openen onder de volgende voorwaarden:

  • Maximaal 4 personen per tafel
  • 1.5 meter tussen tafelgezelschappen (plexischermen zijn VERBODEN)
  • Bediening aan tafel met chirurgisch mondmasker
  • De bezoekers dragen mondmasker bij verplaatsingen
  • De openingstijden vallen tussen 8:00 en 22:00

  Voor meer informatie zie ons draaiboek.

  Evenementen

  • Buitenevenementen tot maximaal 50 personen worden weer toegelaten. Voor meer informatie zie Ikorganiseer.be.

  Het zijn moeilijke dagen: voor kinderen en jongeren, vrijwilligers, jeugdwerkers, lokale besturen, jeugddienstmedewerkers, jeugdorganisaties. Elke dag nieuwe zijn er onzekerheden, nieuwe vragen, nieuwe onduidelijkheden. We proberen jullie in elke stap zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen. 

  We doen ons uiterste best om de maatregelen op de voet te volgen en de nodige vertaling te maken naar activiteiten. 

  • De laatste versie van de jeugdwerkregels vind je op de website van De Ambrassade.
  • Alle regels van toepassing op evenementen vind je op ikorganiseer.be.
  • Het vernieuwde horecaprotocol is nog volop in de maak. Zodra hierover duidelijkheid is communiceren we hierover, zodat jeugdhuizen voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden.

  De voorbije maanden waren voor elk kind en jongere intens. Samen kunnen zijn, wordt waardevoller dan ooit. Daarom willen we ons sterk organiseren, zodat we binnen bepaalde limieten ons vooral grenzeloos kunnen amuseren. In groepen van beperkte grootte, waarin kinderen en jongeren echt kunnen samen zijn, met respect voor social distancing.

  Kan je niet wachten om aan de slag te gaan? Of zakt de moed je net in de schoenen? Geen enkele vrijwilligersploeg of organisatie is verplicht een aanbod te organiseren. Hou rekening met de draagkracht van je vrijwilligers en van je eventuele beroepskrachten. Hou het veilig, maar ook plezant.

  Heb je toch nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met vraaghet@formaat.be

  FAQ

  Vragen rond de algemene werking

  Mag er iemand in het jeugdhuis aanwezig zijn?

  Houd je hiervoor steeds aan de federale richtlijnen rond contacten. In de federale richtlijnen wordt een onderscheid gemaakt tussen samenkomen binnen of buiten.

  Binnen: Je mag binnen het jeugdhuis zijn met je knuffelcontact(en).

  Buiten:

  1. Jeugdwerk: Je mag met 25 buiten zijn indien je afstand houdt en een mondmasker draagt.
  2. Drankgelegenheid: Op het terras zit iedereen met maximum vier personen aan een tafel. Mondmaskers zijn verplicht bij verplaatsingen.
  3. Algemene samenleving: Je mag met 10 personen samenkomen indien je afstand houdt en een mondmasker draagt.

  Vooraleer je tot actie overgaat, vraag je best bij jouw lokale overheid wanneer je naar het jeugdhuis mag gaan.

  Mag mijn vrijwilliger in het jeugdhuis gaan klussen?

  Houd je hiervoor steeds aan de federale richtlijnen rond contacten. In de federale richtlijnen wordt een onderscheid gemaakt tussen samenkomen binnen of buiten.

  • Je mag binnen het jeugdhuis klussen met je knuffelcontact(en).
  • Je mag buiten het jeugdhuis klussen met maximum 10 personen. (Denk aan social distancing en mondmaskers)

  Wees hierbij realistisch over de aard van de klusjes, wanneer je bijvoorbeeld in de tuin van het jeugdhuis gaat klussen die slechts 10 m² groot is, kan je onmogelijk afstand bewaren met een groep van 10 personen. De beschikbare oppervlakte bepaalt dus nog steeds het toegelaten aantal personen.

  !Let op: De lokale overheid kan steeds strengere maatregelen opleggen, stem goed af hierover.

  Mogen vergaderingen (bestuur, werkgroepen, RVB, …) doorgaan?

  Als jeugdhuis kan je ervoor kiezen om vergaderingen online te laten doorgaan. Tips en tricks over online vergaderingen vind je in dit artikel. We raden aan om creatief aan de slag te gaan met verschillende platformen en online brainstormtools.

  OF

  Vergaderingen kunnen fysiek buiten doorgaan met social distancing en de nodige hygiënische maatregelen. Er kunnen maximum 25 personen aanwezig zijn. Het jeugdhuis kan frisdrank aanbieden tijdens de vergadering. !Pas op: Het aanbieden van drank is toegestaan, de verkoop ervan niet vermits jullie hier werken onder de jeugdwerkregels.

  Mogen we een teambuildingsactiviteit organiseren?

  Activiteiten met een maximum van 25 personen buiten zijn toegelaten. Houd voldoende afstand en tref de nodige hygiënische maatregelen. Houd ook rekening met de afstandsregels bij de keuze van de teambuildingsactiviteit.

  Ook activiteiten voor leden zijn toegelaten onder deze voorwaarden.

  Kan de lokale overheid de toegang tot het lokaal ontzeggen?

  Dat is mogelijk. Wanneer er een plaatselijke toename is in de epidemie, kan de burgemeester of de gouverneur bijkomende maatregelen nemen vereist door de situatie. In dat geval kunnen ze aanvullende preventieve maatregelen nemen boven op de reeds geldende federale richtlijnen.

  Tot wanneer gelden deze nieuwe regels?

  De maatregelen zijn geldig vanaf maandag 8 mei. Wanneer veranderingen mogelijk of nodig zijn, hangt af van de virologische evolutie. Deze aanpassingen kunnen zowel in positieve als negatieve zin zijn.

  We vragen aan het beleid om rekening te houden met de tijd die nodig is om te kunnen schakelen als organisatie, met minstens een uitsluitsel een maand van tevoren. Dat is jammer genoeg niet altijd mogelijk door de snel veranderende situatie.

  Welke online alternatieven kunnen we voorzien?

  We zagen tijdens de voorbije maanden enorme creativiteit van jeugdhuizen. We zagen hoe jeugdhuizen hun werking een nieuwe invulling gaven en alles eraan deden om toch een aanbod te voorzien. Daar zijn wij enorm trots op en we moedigen dan ook iedereen aan om dit opnieuw te doen. We zijn er ons van bewust dat de omstandigheden enorm wegen op de weerbaarheid van jongeren. Daarom sporen we aan om online een aanbod te blijven voorzien.

  Enkele voorbeelden: een online Quiz, een online filmavond, online workshops, muzieklivestreams, radiosessies… Neem ook zeker eens een kijkje op onze I love my jeugdhuis-pagina voor voorbeelden.

  Een tweede vaststelling die we deden is dat de coronacrisis ook hard weegt op het vrijwilligerswerk. Probeer extra aandacht te hebben voor het blijven motiveren van vrijwilligers. 

  Vragen rond bovenlokaal jeugdwerk

  Welke effecten heeft corona op onze subsidiëring binnen het decreet bovenlokaal jeugdwerk?

  We verzamelden enkele veelgestelde vragen in dit bestand.

  Vragen rond jeugd(welzijns)werk

  In het voorjaar werden reeds een aantal maatregelen genomen die de organisatie van specifieke activiteiten gericht op kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties mogelijk maakt.

  Sinds 3 april 2020 is jeugdwelzijnswerker erkend als essentieel beroep. Dit betekent dat telewerk de norm is, maar dat outreachend werken mogelijk blijft, waaronder één-op-één gesprekken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

  Wat valt er onder jeugd(welzijns)werk?

  Met jeugd(welzijns)werk worden dus de volgende organisaties bedoeld:

  De richtlijnen zijn van toepassing op organisaties die zich met hun werking richten tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en voldoen aan één van volgende erkennings- of subsidiëringsvoorwaarden:

  • Jeugdwerkorganisaties die worden erkend en gesubsidieerd binnen het Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het kan gaan om zowel landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie, als cultuureducatieve verenigingen, zoals bepaald in artikels 9, 10 en 11 van dit decreet.
  • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd binnen het Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Het kan gaan om zowel geprofessionaliseerde jeugdhuizen zoals bepaald in artikel 4 van dit decreet, als geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zoals bepaald in artikel 5 en 13 van dit decreet.
  • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd door lokale besturen en voor Brussel door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
  • Jeugdwerkingen ingericht door lokale besturen.

  Een bijkomende voorwaarde is dat deze organisaties de hieronder vermelde functies reeds opnamen voor de coronacrisis – al dan niet onder de noemer van jeugdwelzijnswerk – en hiervoor worden erkend en ondersteund.

  Uit De Marge vzw, het Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie omschrijft jeugdwelzijnswerk aan de hand van vier functies: “Naast het (1) organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod vervult jeugdwelzijnswerk (2) een welzijnsfunctie (het zoekt mee naar antwoorden op individuele hulpvragen en noodsituaties); (3) het vervult ook een brugfunctie naar andere levensdomeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt of hulpverlening en (4) een signaalfunctie naar de overheid en in het maatschappelijk debat.” De uitvoering van deze vier functies kan zowel gaan om groepsgerichte activiteiten als individuele contacten.

  Onder welke maatregelen is jeugdwelzijnswerk altijd gegarandeerd?

  Er zullen slechts een beperkt aantal specifieke activiteiten mogen doorgaan. Dit gebeurt dus enkel voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en onder strikte voorwaarden.

  Het is mogelijk om – mits het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften:

  • Outreachend te werken.
  • 1 op 1 begeleiding aan te bieden in het gebouw van de werking.
  • Een derde persoon te betrekken bij individuele begeleiding in het gebouw van de werking. Bijvoorbeeld bij een bemiddeling of bij een gesprek met een expert.
  • De lokalen van de werking open te stellen voor groepjes van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Dit kan enkel in contactbubbels van maximum 8 deelnemers en 1 begeleid(st)er.

  Hier vind je alvast een overzicht van hoe je activiteiten kan organiseren onder deze regels.

  Lees alle richtlijnen op de website van het departement CJM.