28 juni 2021
27 juni is de dag dat er een nieuwe stap wordt gezet richting (het nieuwe) normaal. In dit artikel zetten we de laatste maatregelen op een rijtje en beantwoorden we enkele vaak gestelde vragen.

OVERZICHT MAATREGELEN

Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste nieuwe regels: 


Vanaf 27 juni
Algemeen

 • Het samenscholingsverbod 's nachts vervalt.
 • Buiten is er geen limiet op contacten mits het dragen van een mondmasker en het houden van afstand. 
 • Je mag 8 personen bij je thuis (binnen) uitnodigen.

Jeugdwerking

 • Kinderen t.e.m. 12 jaar mogen met 100 buiten én ook binnen samenkomen. Dit gaat enkel over activiteiten in georganiseerd verband (sportclubs of verenigingen). Begeleiders worden NIET meegeteld in het maximum.
 • Groepen vanaf 13 jaar (ook + 18 jaar) mogen met 100 buiten én ook binnen samenkomen. Dit gaat enkel over activiteiten in georganiseerd verband (sportclubs of verenigingen). Begeleiders worden NIET meegeteld in het maximum.
 • Overnachtingen zijn toegelaten.
 • De regels voor het jeugdwelzijnswerk blijven ongewijzigd.

Voor meer informatie zie Ambrassade.be of zie ons draaiboek.

Barwerking

Terrassen en binnenruimtes mogen openen onder voorwaarden:

 • Maximaal 8 personen per tafel
 • 1.5 meter tussen tafelgezelschappen
 • Plexischermen op terras toegelaten (min. 1m80 hoog)
 • Bediening aan tafel met chirurgisch mondmasker
 • De bezoekers dragen mondmasker bij verplaatsingen
 • De openingstijden vallen tussen 05u00 en 01u00

+ twee extra voorwaarden binnen:

 • Het plaatsen van een CE-gemarkeerde CO2-meter is verplicht. (Bekijk deze pagina voor meer informatie)
 • De geluidsgrens ligt op 80 decibels. (op het terras geldt deze regel niet)

Voor meer informatie zie ons draaiboek.

Evenementen

 • Buitenevenementen met maximum 2500 personen
 • Binnenevenementen met maximale bezetting van 100% volgens CIRM met een maximum van 2000 personen.
 • Altijd met mondmasker en de nodig afstand.
 • Verkoop je drank? Houd je dan ook aan de horecaregels.

Het zijn moeilijke dagen: voor kinderen en jongeren, vrijwilligers, jeugdwerkers, lokale besturen, jeugddienstmedewerkers, jeugdorganisaties. Elke dag nieuwe zijn er onzekerheden, nieuwe vragen, nieuwe onduidelijkheden. We proberen jullie in elke stap zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen. 

We doen ons uiterste best om de maatregelen op de voet te volgen en de nodige vertaling te maken naar activiteiten. 

 • De laatste versie van de jeugdwerkregels vind je op de website van De Ambrassade.
 • Alle regels van toepassing op evenementen vind je op ikorganiseer.be.
 • Het vernieuwde horecaprotocol is nog volop in de maak. Zodra hierover duidelijkheid is communiceren we hierover, zodat jeugdhuizen voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden.

De voorbije maanden waren voor elk kind en jongere intens. Samen kunnen zijn, wordt waardevoller dan ooit. Daarom willen we ons sterk organiseren, zodat we binnen bepaalde limieten ons vooral grenzeloos kunnen amuseren. In groepen van beperkte grootte, waarin kinderen en jongeren echt kunnen samen zijn, met respect voor social distancing.

Kan je niet wachten om aan de slag te gaan? Of zakt de moed je net in de schoenen? Geen enkele vrijwilligersploeg of organisatie is verplicht een aanbod te organiseren. Hou rekening met de draagkracht van je vrijwilligers en van je eventuele beroepskrachten. Hou het veilig, maar ook plezant.

Heb je toch nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met vraaghet@formaat.be

FAQ

Vragen rond de algemene werking 

Met hoeveel personen mogen we in het jeugdhuis samenkomen?

Houd je hiervoor steeds aan de federale richtlijnen rond contacten. In de federale richtlijnen wordt een onderscheid gemaakt tussen samenkomen binnen of buiten.

Binnen: Je mag volgens de jeugdwerkregels met 100 personen binnen zijn. Houd hier rekening met afstand en draag een mondmasker. Het is niet toegelaten om onder deze regels drank te verkopen.

Buiten:

 1. Jeugdwerk: Je mag met 100 buiten zijn indien je afstand houdt en een mondmasker draagt.
 2. Drankgelegenheid: Iedereen zit met maximum 8 personen aan een tafel. Mondmaskers zijn verplicht bij verplaatsingen.
 3. Algemene samenleving: Buiten is er geen limiet op contacten mits het dragen van een mondmasker en het houden van afstand.

Vooraleer je tot actie overgaat, vraag je best bij jouw lokale overheid wanneer je naar het jeugdhuis mag gaan.

Met hoeveel personen mogen wij vergaderen?

Vergaderingen kunnen fysiek buiten doorgaan met social distancing en de nodige hygiënische maatregelen. Er kunnen maximaal 100 personen aanwezig zijn. Het jeugdhuis kan frisdrank aanbieden tijdens de vergadering. !Pas op: Het aanbieden van drank is toegestaan, de verkoop ervan niet vermits jullie hier werken onder de jeugdwerkregels.

Mogen we een teambuildingsactiviteit organiseren?

Activiteiten met een maximum van 100 personen buiten zijn toegelaten onder de jeugdwerkregels. Houd voldoende afstand en tref de nodige hygiënische maatregelen. Houd ook rekening met de afstandsregels bij de keuze van de teambuildingsactiviteit.

Ook activiteiten voor leden zijn toegelaten onder deze voorwaarden.

Kan de lokale overheid de toegang tot het lokaal ontzeggen?

Dat is mogelijk. Wanneer er een plaatselijke toename is in de epidemie, kan de burgemeester of de gouverneur bijkomende maatregelen nemen vereist door de situatie. In dat geval kunnen ze aanvullende preventieve maatregelen nemen boven op de reeds geldende federale richtlijnen.

Tot wanneer gelden deze nieuwe regels?

De maatregelen zijn geldig vanaf zondag 27 juni. Wanneer veranderingen mogelijk of nodig zijn, hangt af van de virologische evolutie. Deze aanpassingen kunnen zowel in positieve als negatieve zin zijn.

We vragen aan het beleid om rekening te houden met de tijd die nodig is om te kunnen schakelen als organisatie, met minstens een uitsluitsel een maand van tevoren. Dat is jammer genoeg niet altijd mogelijk door de snel veranderende situatie.

Vragen rond het jeugdwerk

Mogen we op dezelfde locatie ons terras openen en daarnaast ook ruimte voorzien om spelletjes te spelen?
Enkel wanneer jullie voldoende buitenruimte hebben om het terras en het speelterrein te scheiden. We raden aan om tussen de terreinen minstens drie meter te laten. Lijn deze twee zones duidelijk af en verkoop geen consumpties op het spelgedeelte. Daar werk je onder de jeugdwerkregels.

Het is een goed idee om dit te checken bij de lokale overheid. Zij (en de lokale politie) maken uiteindelijk de interpretatie.

Mogen wij op weekend met ons jeugdhuis?
Vanaf 27 juni is het opnieuw mogelijk om een activiteit met overnachting te organiseren. !Pas op: Houd je dan steeds aan de jeugdwerkregels. Deze vind je terug in ons draaiboek.

Mag er tijdens een activiteit drank aangeboden worden vanuit het jeugdhuis?
Aanbieden mag wel, verkopen niet. Je mag geen drank verkopen aan de deelnemers als je werkt onder de jeugdwerkregels. Doe je dit wel, dan val je onder het horecaprotocol.

Mag je bij jeugdwerkactiviteiten wel een flesje water of een 4-uurtje voorzien voor deelnemers?
Ja, dit mag alleen als het consumeren een bijkomstige activiteit is en beperkt wordt in duur. Pas op: aanbieden mag wel, verkopen niet.

Moeten wij alle deelnemers registreren?
Als je onder de jeugdwerkregels een activiteit organiseert wel. Val je onder het horecaprotocol? Dan is dit niet nodig.

Drankgelegenheid

Kan de gemeente opleggen om altijd met een professionele werkkracht aanwezig te zijn op elk openingsmoment?
Jeugdhuizen mogen vanuit de federale richtlijnen openen onder de horecaregels. Wanneer ze dit echter verbieden gaat het om een lokale verstrenging. Het hangt dus af van jullie relatie met de gemeente. Voor een onafhankelijke VZW kunnen ze dit in principe niet opleggen, zolang de coronamaatregelen gevolgd worden. Zeker is dat dit geen regel die kan opgelegd worden vanuit de horeca/jeugdwerkregels.

Ervaar je problemen op dit vlak? Contacteer dan zeker jouw ondersteuner.

Moet de COVID-19 coördinator altijd aanwezig zijn tijdens openingsuren?
Onder de horecaregels is hier nog geen duidelijke taakomschrijving rond gemaakt. We veronderstellen dat dit een gelijkaardige invulling zal krijgen zoals bij het jeugdwerk.

Onder de jeugdwerkregels is dit verplicht. Dit kan iemand zijn per activiteit of op het niveau van de organisatie. Het moet dus niet steeds dezelfde persoon zijn. Het belangrijkste is hierbij dat je duidelijk maakt aan deelnemers/bezoekers wie het aanspreekpunt is. Zorg er vooral voor dat het duidelijk blijft wie je kan aanspreken.

Deze persoon moet niet aanwezig zijn tijdens elke activiteit. Wel moet je ervoor zorgen dat de coördinator altijd bereikbaar blijft.

Hoelang en met hoeveel personen mag je na het sluitingsuur opruimen?
Na de sluiting mogen jullie nog opruimen, houd afstand en draag een mondmasker. We roepen op om dit zoveel mogelijk te beperken. Laat enkel de personen die nodig zijn, meehelpen. We rekenen op het gezond verstand van elke jeugdhuisbestuurder.

Na afloop van de opruim volg je de “algemene samenlevingsregels”.

Moeten er tijdens de openingsuren meerdere vrijwilligers zijn voor verschillende taken?
We raden ten zeerste aan dat er per taak één persoon verantwoordelijk is gedurende de openingsuren (Denk aan: tafels opdienen, tafels afruimen en ontsmetten, afwassen, bezoekers begeleiden naar een tafel, enz.). Het is geen probleem moest dit in jouw jeugdhuis niet mogelijk zijn. Het is een aanbeveling, geen verplichting.

Mogen er gezelschapspellen (kaartspelen, pietjesbak, chapeau) aan bezoekers uitgeleend worden?
Het doorgeven van materiaal wordt afgeraden bij +12 onder de jeugdwerkregels. Bij de horecaregels kan dit binnen de eigen tafelbubbel.

Pas op: Na het uitlenen, moet het spel of ontsmet worden of minimum drie uur onaangeraakt blijven liggen.

Stellen jullie nog affiches met de regels ter beschikking?
Je kan deze affiches afprinten en ophangen.

Take-away

Als we naast ons terras een activiteit organiseren (bv. Petanque), kunnen we hier dan ook drank verkopen? Is dit toegelaten?
Het verkopen van drank op het speelterrein is niet toegelaten. (zie jeugdwerkregels) Wel is het organiseren van take-away mogelijk op het terrein waar je je houdt aan de horecaregels.

De personen die zich in de zone van de jeugdwerkregels bevinden, moeten dan naar jou toekomen. Zorg ervoor dat er voldoende afstand is tussen de jeugdhuisbezoekers en zij die drank komen afhalen.

Pas op: De lokale regelgeving kan in jouw stad of gemeente anders zijn. Neem dus eerst contact op met het lokale bestuur.


Vragen rond bovenlokaal jeugdwerk

Welke effecten heeft corona op onze subsidiëring binnen het decreet bovenlokaal jeugdwerk?

We verzamelden enkele veelgestelde vragen in dit bestand.

Vragen rond jeugd(welzijns)werk

In het voorjaar werden reeds een aantal maatregelen genomen die de organisatie van specifieke activiteiten gericht op kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties mogelijk maakt.

Sinds 3 april 2020 is jeugdwelzijnswerker erkend als essentieel beroep. Dit betekent dat telewerk de norm is, maar dat outreachend werken mogelijk blijft, waaronder één-op-één gesprekken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Wat valt er onder jeugd(welzijns)werk?

Met jeugd(welzijns)werk worden dus de volgende organisaties bedoeld:

De richtlijnen zijn van toepassing op organisaties die zich met hun werking richten tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en voldoen aan één van volgende erkennings- of subsidiëringsvoorwaarden:

 • Jeugdwerkorganisaties die worden erkend en gesubsidieerd binnen het Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het kan gaan om zowel landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie, als cultuureducatieve verenigingen, zoals bepaald in artikels 9, 10 en 11 van dit decreet.
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd binnen het Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Het kan gaan om zowel geprofessionaliseerde jeugdhuizen zoals bepaald in artikel 4 van dit decreet, als geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zoals bepaald in artikel 5 en 13 van dit decreet.
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd door lokale besturen en voor Brussel door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
 • Jeugdwerkingen ingericht door lokale besturen.

Een bijkomende voorwaarde is dat deze organisaties de hieronder vermelde functies reeds opnamen voor de coronacrisis – al dan niet onder de noemer van jeugdwelzijnswerk – en hiervoor worden erkend en ondersteund.

Uit De Marge vzw, het Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie omschrijft jeugdwelzijnswerk aan de hand van vier functies: “Naast het (1) organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod vervult jeugdwelzijnswerk (2) een welzijnsfunctie (het zoekt mee naar antwoorden op individuele hulpvragen en noodsituaties); (3) het vervult ook een brugfunctie naar andere levensdomeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt of hulpverlening en (4) een signaalfunctie naar de overheid en in het maatschappelijk debat.” De uitvoering van deze vier functies kan zowel gaan om groepsgerichte activiteiten als individuele contacten.

Onder welke maatregelen is jeugdwelzijnswerk altijd gegarandeerd?

Er zullen slechts een beperkt aantal specifieke activiteiten mogen doorgaan. Dit gebeurt dus enkel voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en onder strikte voorwaarden.

Het is mogelijk om – mits het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften:

 • Outreachend te werken.
 • 1 op 1 begeleiding aan te bieden in het gebouw van de werking.
 • Een derde persoon te betrekken bij individuele begeleiding in het gebouw van de werking. Bijvoorbeeld bij een bemiddeling of bij een gesprek met een expert.
 • De lokalen van de werking open te stellen voor groepjes van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Dit kan enkel in contactbubbels van maximum 8 deelnemers en 1 begeleid(st)er.

Hier vind je alvast een overzicht van hoe je activiteiten kan organiseren onder deze regels.

Lees alle richtlijnen op de website van het departement CJM.