04 september 2019
De Koning Boudewijnstichting lanceert twee projectoproepen. De eerste gaat over de ontplooiing en integratie van kwetsbare kinderen en jongeren via een bredere toegang tot buitenschoolse, sportieve en culturele activiteiten (€25.000). De tweede is een oproep rond 'de Gemeente voor de Toekomst' (€2.500).

1. Projectoproep van het BNP Paribas Fortis Foundation Fonds (€25.000)

Waarover gaat het?

De ontplooiing en integratie van kwetsbare kinderen en jongeren via een bredere toegang tot buitenschoolse, sportieve en culturele activiteiten

Het BNP Paribas Fortis Foundation Fonds zal projecten van algemeen belang ondersteunen die gericht zijn op de integratie en ontplooiing van kansarme kinderen/jongeren (tussen 0 en 25 jaar), via buitenschoolse activiteiten in brede zin (cultuur, sport, participatie, stages…).

Deze activiteiten bieden kinderen/jongeren met verschillende achtergronden de kans om elkaar te ontmoeten, zich te engageren en te emanciperen, samen dingen te creëren, hun talenten te ontdekken, door te zetten en zich goed in hun vel te voelen, verantwoordelijkheid te nemen en bij te leren.

Het einddoel van de projectoproep is de integratie en ontplooiing van het kind of de jongere, en de ontwikkeling van alle vaardigheden die nuttig zijn voor zijn volwaardige participatie aan de maatschappij, waardoor er bijgedragen wordt aan een inclusievere samenleving.

Om de kinderen te ondersteunen die er het meest nood aan hebben, zal deze oproep projecten ondersteunen waarvan de kinderen en jongeren in kansarmoede leven en tal van problemen hebben (afhaken op school, handicap of ziekte).

Het Fonds zal op lange termijn doelgerichte projecten ondersteunen die een meerwaarde geven aan de bestaande initiatieven, door het aanbod toegankelijker te maken voor deze doelgroepen, o.a. via vernieuwende partnerschappen.

Wat biedt het Fonds aan?

  • Financiële steun: Steun tot € 25.000, verlengd voor een 2de jaar, op voorwaarde dat de evaluatie van het project positief is.
  • Meer zichtbaarheid: Het project zal zichtbaarheid krijgen dankzij de prijsuitreikingsceremonie.
  • Een verruimd mecenaat: De werknemers van BNP Paribas Fortis zullen betrokken worden in dienst van de organisatie, via vrijwilligerswerk (individueel of in groep), competentiemecenaat en bijkomende geldinzamelingsactiviteiten.
  • Begeleiding: Elke geselecteerde organisatie zal ook steun krijgen om haar impact op de kwetsbare kinderen en jongeren te beoordelen via zelfevaluatie. Op die manier zal de steun aan het project de versterking van de competenties binnen de organisatie bevorderen, ook na de financieringsperiode van het project.
  • Netwerkvorming: De laureaten zullen een netwerk kunnen vormen met de andere laureaten, waardoor ze onderling goede praktijken kunnen uitwisselen.

Voor wie?

  • Elke in België gevestigde organisatie met sociaal oogmerk dat minstens 2 jaar opgericht is, mag een kandidatuurdossier indienen (vereniging, school, cultureel centrum… uitgezonderd een feitelijke vereniging, een gemeente of OCMW).
  • Projecten met een commercieel doel komen niet in aanmerking.
  • De projectoproep staat zowel open voor ex-laureaten die voordien steun hebben gekregen van BNP Paribas Fortis Foundation als voor nieuwe organisaties.

Check de selectiecriteria en hoe je indient.

2. Oproep voor lokale projecten: Gemeente voor de Toekomst (€2.500)

Waarover gaat het?
Overal groeit het besef dat lokale projecten broodnodig zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving. Klimaatverandering tegengaan, betere mobiliteit organiseren, anders gaan wonen en duurzamer consumeren: voor elk van deze thema’s is een lokale aanpak mogelijk en nodig.

Naast het goede idee en de juiste aanpak is ook financiering voor uw project nodig. Daarom lanceren het Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen opnieuw samen een oproep voor lokale projecten , ‘Gemeente voor de Toekomst’.

Over welk soort projecten gaat het?
Het gaat om een lokaal project met een aantoonbaar milieueffect rond één of meerdere van volgende thema’s: energie, materialenbeheer, mobiliteit, voeding of landbouw, duurzaam ruimtegebruik. Het project stimuleert gedragsverandering in de lokale gemeenschap, brengt oplossingen aan voor maatschappelijke uitdagingen en/of zet mensen aan om samen de transitie naar een duurzame en hernieuwbare samenleving mee te versnellen. Het project heeft bij voorkeur een vernieuwend karakter en lange termijnperspectief.

Voor wie?

Lokale verenigingen (milieu, sport, cultuur…), jeugdbewegingen, lokale milieuraden, scholen, instellingen, maar ook buurtcomités of andere informele groepen. Lokale overheden kunnen niet indienen, maar kunnen wel partner zijn bij een project. Het project wordt uitgevoerd in het Vlaamse Gewest.


Check de selectiecriteria en hoe je indient.