02 juni 2020
Formaat bezorgde vorige week een voorstel aan minister van Jeugd Benjamin Dalle om reeds vóór 1 juli de jeugdhuisdeuren te openen. We wachten, net als jullie, af wat er tijdens en na de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni uit de bus komt.

Zoals we op 25 mei reeds communiceerden, mogen de jeugdhuizen onder voorwaarden opnieuw starten vanaf 1 juli. Hiervoor gelden de jeugdwerkregels, die voor jeugdhuizen geconcretiseerd worden in een draaiboek dat later deze week door ons wordt gepubliceerd.

We kregen de voorbije dagen echter de duidelijke vraag van jeugdhuizen om, indien inrichtingen die consumpties verkopen (horeca, cafetaria, buurthuizen, clubhuizen...) vroeger mogen opengaan dan 1 juli, ook de deuren van het jeugdhuis vroeger te mogen openen. De nood van jongeren om elkaar te kunnen ontmoeten is dan ook zeer groot. Er verschenen tal van alarmerende signalen over het welzijn van jongeren. Jongeren kampen met verveling en stress en snakken naar contacten met leeftijdsgenoten. Het jeugdhuis is een plek waar dit op een veilige manier kan. Hoewel drankverkoop niet het hoofddoel is van jeugdhuizen, is het evident dat de heropeningsdatum van ontmoetingsplaatsen die consumpties verkopen ook van toepassing is op jeugdhuizen.

Op 22 mei werd bovendien al beslist dat jeugdhuizen die voor hun ontmoetingsfunctie consumpties willen verkopen, voor deze momenten onder de maatregelen voor inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, toeristische, sportieve en horecasector vallen en dus – voor de momenten dat ze consumpties verkopen – niet de jeugdwerkregels volgen.

Vorige week bezorgden we de minister een voorstel om jeugdhuizen reeds voor 1 juli de deuren te laten open (zie hieronder). We hopen dat de minister de belangen van de jeugdhuizen ook nu meeneemt tijdens de besprekingen ter voorbereiding van de Nationale Veiligheidsraad.

We wachten dus, net als jullie, af wat er tijdens en na de Nationale Veiligheidsraad uit de bus komt. We volgen dit van dichtbij op en communiceren van zodra alles duidelijk is.

Hieronder lezen jullie de brief die werd verstuurd naar minister Dalle:

Vervroegde opening van jeugdhuizen, open jeugdwerk en ontmoetingswerk

Beste minister Dalle

Naar aanleiding van de berichtgeving over de mogelijke heropening van Horeca en andere inrichtingen die consumpties verkopen in juni pleit Formaat voor een vervroegde heropening van jeugdhuizen.

Volgens de huidige richtlijnen mogen jeugdhuizen openen vanaf 1 juli. Hiervoor gelden de jeugdwerkregels die voor jeugdhuizen geconcretiseerd worden in een draaiboek voor de praktische toepassing van deze regels in het jeugdhuis. Jeugdhuizen die voor hun ontmoetingsfunctie consumpties willen verkopen, vallen voor deze momenten onder de geldende maatregelen voor horeca.

Formaat krijgt een duidelijke vraag van jeugdhuizen om, indien inrichtingen die consumpties verkopen (horeca, cafetaria, buurthuizen, clubhuizen, …) vroeger mogen opengaan dan 1 juli, ook de deuren van het jeugdhuis vroeger te mogen openen. Jeugdhuizen vervullen een belangrijke rol in het lokale gemeenschapsleven. Hoewel drankverkoop niet het hoofddoel is van jeugdhuizen lijkt het hen evident dat de heropening van ontmoetingsplaatsen die consumpties verkopen ook van toepassing is op jeugdhuizen.

De nood van jongeren om elkaar te kunnen ontmoeten, met respect voor de strenge maatregelen, is zeer groot. Recent onderzoek van de kinderrechtencoalitie toont nogmaals aan dat verveling en verhoogde stress voor een grote groep jongeren factoren zijn die een negatieve invloed hebben op hun welzijn. Heel veel jongeren hebben ook geen perspectief om dit schooljaar nog hun vrienden te ontmoeten op school. De vrijwilligers van jeugdhuizen voelen heel sterk aan dat vele leden van het jeugdhuis op hun tandvlees zitten en snakken naar contact met leeftijdsgenoten. Het jeugdhuis is een ruimte waarop dit op een veilige manier kan gebeuren.

Indien vanuit virologisch standpunt beslist wordt dat mensen terug mogen samenkomen in inrichtingen die drank verkopen, geven jeugdhuizen aan dat er geen reden is waarom zij dit niet zouden mogen. Indien ze dezelfde regels volgen, uiteraard.

Samengevat:

Formaat vraagt om jeugdhuizen terug te openen vanaf het moment dat inrichtingen die consumpties verkopen hun deuren mogen openen. De volgende maatregelen worden dan in acht genomen:

  • Voor de momenten waarop jeugdhuizen consumpties aanbieden, volgen zij de ‘horecaregels’.
  • Voor de momenten waarop ze activiteiten organiseren waar geen consumpties worden aangeboden, volgen ze de jeugdwerkregels (specifiek de regels voor ‘jeugdhuizen, open jeugdwerk en ontmoetingswerk’ die uitgeschreven zijn in het draaiboek opgemaakt door Formaat, de Ambrassade en Bataljong)

Formaat zal inzetten op het informeren en ondersteunen van de leden-jeugdhuizen over de maatregelen en praktische toepassing ervan. Formaat zal jeugdhuizen ook steeds aanraden om, vooraleer ze opstarten een plan op te maken en dit vooraf grondig af te stemmen met het lokale bestuur. Op die manier kunnen er geen misverstanden zijn over de handhaving van en controle op de vereiste maatregelen.

Wij hopen dat u onze vraag kan meenemen naar de bevoegde instanties die hierover beslissen.

Met vriendelijke groeten

Tom Dierckx

Directeur Formaat