04 december 2019
De Vlaamse Regering kondigde besparingen aan en het middenveld zit in de hoek waar de klappen vallen. Bovendien staat de maatschappijkritische rol van middenveldorganisaties openlijk onder druk – denk bijvoorbeeld aan het in vraag stellen van subsidies voor organisaties zoals het Minderhedenforum. En dat terwijl die instanties, in al hun verscheidenheid en gelaagdheid, net cruciaal zijn voor een open, sociale en solidaire samenleving.

Het middenveld, de civil society, zorgt niet alleen voor solidariteit en verbinding tussen doelgroepen en hun organisaties, maar ook voor een gezonde democratie. Deze organisaties vervullen immers een brugfunctie tussen individuele burgers en de overheid. Het is het veld van de georganiseerde burger. Van organisaties, verenigingen en bewegingen die mensen samenbrengen en mobiliseren.

De democratie kan niet functioneren zonder een sterk georganiseerd middenveld dat het debat durft aan te gaan over hoe we onze samenleving willen vormgeven. Daar in dat middenveld worden immers niet alleen mensen samengebracht, maar worden ook beleidsvoorstellen kritisch onder de loep genomen en zelf alternatieven geformuleerd. Daar worden de mensenrechten beschermd en gerealiseerd en wordt een vreedzame, duurzame en democratische samenlevingen gemaakt.

Een gezonde samenleving heeft nood aan een vrij en rijk verenigingsleven. Verenigingen geven een stem aan burgers voor wie dit niet evident is. Ze ijveren voor een groenere leefomgeving. Ze geven jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding. Ze werken samen aan een warmere buurt. Ze brengen mensen in contact met cultuur. Enzovoort.

Een besparingsronde die het middenveld treft, is ook nefast voor kinderen, jongeren en hun organisaties. Er wordt immers ook bespaard op jeugdwerkorganisaties. En dat zijn net de plaatsen waar kinderen en jongeren, álle kinderen en jongeren, echt jong mogen zijn, waar ze de positieve kracht van een groep leren kennen, waar ze kunnen groeien op hun eigen tempo, waar ze vrienden maken en al vallend en opstaand veel leren, waar er echt naar hen wordt geluisterd. We vinden dan ook dat jeugdwerk een recht is voor álle kinderen en jongeren. Daarom is er net méér jeugdwerk nodig en moeten we als samenleving de keuze maken om meer te investeren in kinderen, jongeren en het jeugdwerk. (Zie ons memorandum nav de verkiezingen in mei 2019).

Formaat steunt de VuurWerk-week en betoogt morgen (donderdag 5 december) mee tijdens het KnalMoment om een hart onder de riem te steken van al die organisaties die een bron zijn van sociale vernieuwing, die oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken, die de kritische luis in de pels durven zijn, die sociale problemen durven aan te kaarten. Kortom, die organisaties die van onschatbare meerwaarde zijn voor onze samenleving.

Dean Kenes, beroepskracht Ten Goudberge en lid van de RaaT van Formaat*

Nick Beerens, medewerker bij Formaat en trekker van de RaaT van Formaat

*De RaaT van Formaat is een ledenvertegenwoordigingsorgaan dat, zowel op eigen houtje als op vraag van, advies geeft aan de raad van bestuur en directie van Formaat over strategische beleidszaken en over de positionering van de organisatie. Ieder lid kan iemand mandateren voor de RaaT.