12 februari 2021
sinds 1 februari 2021 gelden er nieuwe maatregelen voor georganiseerd vrije tijdsaanbod voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. In dit artikel zetten we de laatste maatregelen op een rijtje en beantwoorden we enkele vaak gestelde vragen.

1. Overzicht maatregelen

Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste nieuwe regels:

Georganiseerd vrije tijdsaanbod voor kinderen tot en met 12 jaar

 • Groepen van max. 10 personen excl. begeleiding. Met uitzondering van Krokusvakantie ( van 13/2 t.e.m. 21/2) dan zijn groepen van max. 25 personen toegelaten excl. begeleiding.
 • Activiteiten gaan bij voorkeur buiten door
 • Begeleiders dragen mondmasker en houden in de mate van het mogelijke afstand.
 • Kinderen en hun ouders worden aangeraden te kiezen voor 1 aanbod per week.
 • Overnachtingen zijn niet toegelaten.

Georganiseerd vrije tijdsaanbod voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar

 • Groepen van max. 10 personen excl. begeleiding, geen uitzondering in krokusvakantie.
 • Activiteiten gaan verplicht buiten door.
 • Begeleiders en deelnemers dragen mondmasker en houden in de mate van het mogelijke afstand.
 • Jongeren en hun ouders worden aangeraden te kiezen voor 1 aanbod per week.
 • Overnachtingen zijn niet toegelaten.

Jeugdwelzijnswerk

 • Jeugdwelzijnswerk blijft mogelijk volgens de voorwaarden.
 • In de FAQ gaan we dieper in op welk aanbod valt onder deze regelgeving en onder welke voorwaarden het nog kan georganiseerd worden.

We weten hoe moeilijk deze dagen voor iedereen zijn: voor kinderen en jongeren, vrijwilligers, jeugdwerkers, lokale besturen, jeugddienstmedewerkers, jeugdorganisaties. Elke dag nieuwe onzekerheden, nieuwe vragen, nieuwe onduidelijkheden. We proberen jullie in elke stap zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen. 

We doen ons uiterste best om de maatregelen op de voet te volgen en de nodige vertaling te maken naar activiteiten. De laatste versie van de jeugdwerkregels vind je op de website van De Ambrassade.

De laatste week kregen wij heel wat vragen over activiteiten, intern vrijwilligerswerk, vergaderingen… Jullie onuitputtelijke drive ondanks de moeilijke omstandigheden is bewonderenswaardig. In dit artikel zetten we de meest voorkomende vragen op een rijtje en welke alternatieven je kan organiseren.

Heb je toch nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met vraaghet@formaat.be

2. FAQ

Vragen rond de algemene werking

Welke online alternatieven kunnen we voorzien?

Tijdens de lockdown in maart zagen we de enorme creativiteit van jeugdhuizen. We zagen hoe jeugdhuizen hun werking een nieuwe invulling gaven en alles eraan deden om toch een aanbod te voorzien. Daar zijn wij enorm trots op en we moedigen dan ook iedereen aan om dit opnieuw te doen. We zijn er ons van bewust dat de omstandigheden enorm wegen op de weerbaarheid van jongeren. Daarom moedigen we aan om toch online een aanbod te blijven voorzien. Enkele voorbeelden: een online Quiz, een online filmavond, online workshops, muzieklivestreams, radiosessies… Neem ook zeker eens een kijkje op onze I love my jeugdhuis-pagina voor voorbeelden.

Een tweede vaststelling die we deden is dat de coronacrisis ook hard weegt op het vrijwilligerswerk. We moedigen jullie ten zeerste aan om extra aandacht te hebben voor het blijven motiveren van vrijwilligers. Hier staan alvast enkele tips.

Mag er iemand in het jeugdhuis aanwezig zijn?

Bestuurders zijn verplicht om hun vzw te onderhouden als “een goede huisvader”. Dit principe geldt nog steeds. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld nog steeds verplicht bent om de brievenbus te ledigen van het jeugdhuis voor het bekijken van facturen. Je kan dus nog steeds aanwezig zijn in het jeugdhuis al beperk je dit best tot het minimale.

Vooraleer je tot actie overgaat, vraag je best bij jouw lokale overheid na of je nog naar het jeugdhuis mag gaan.

Houd je hiervoor ook steeds aan de federale richtlijnen rond contacten. Dit wil zeggen dat je maximaal één knuffelcontact kan hebben en maximaal met 4 personen kan samenkomen met social distancing en best mondmaskers. Deze regels gelden ook wanneer je in het jeugdhuis bent.

Let wel op: De kans is groot dat er toch nog extra vrijwilligers verschijnen om te helpen of ondersteunen en dan gaan ze in tegen de maatregelen.

Mag mijn vrijwilliger alleen in het jeugdhuis gaan klussen?

Houd je hiervoor ook steeds aan de federale richtlijnen rond contacten. Dit wil zeggen dat je maximaal één knuffelcontact kan hebben en maximaal met 4 personen kan samenkomen met social distancing en best mondmaskers. Deze regels gelden ook wanneer je in het jeugdhuis bent.

Let wel op: De kans groot dat er toch nog extra vrijwilligers verschijnen om te helpen of ondersteunen en dan gaan ze in tegen de maatregelen. De lokale overheid kan ook steeds strengere maatregelen opleggen, stem dus zeker goed af hierover.

Mogen vergaderingen (bestuur, werkgroepen, RVB, …) doorgaan?

Activiteiten binnen het jeugdwerk zijn niet langer mogelijk voor 12+, ook vergaderingen vallen hieronder. Dat betekent dat men in jeugdhuizen niet meer mag samen komen om te vergaderen.

Wij raden het zowel af om nog fysiek aanwezig te vergaderen in het jeugdhuis als bij leden thuis. We raden dus aan om creatief aan de slag te gaan. Er zijn vandaag de dag heel wat platformen waarmee je online kan vergaderen. Op deze pagina vind je meer informatie rond vergaderingen.

Kan de lokale overheid de toegang tot het lokaal ontzeggen?

Wanneer er een plaatselijke toename van de epidemie is binnen de stad of gemeente, moet de burgemeester of de gouverneur bijkomende maatregelen nemen vereist door de situatie. In dat geval kan de lokale overheid in overleg met de gouverneur aanvullende preventieve maatregelen nemen bovenop de reeds geldende federale richtlijnen.

Tot wanneer gelden deze nieuwe regels?

De maatregelen zijn geldig vanaf maandag 1 februari. Wanneer er opnieuw andere maatregelen mogelijk zijn, of nodig zijn, hangt af van de virologische evolutie. De cijfers en huidige maatregelen worden tussentijds geëvolueerd en indien nodig bijgesteld (dat kan dus zowel in positieve als negatieve zin zijn)...

We vragen hierbij aan het beleid om rekening te houden met de tijd die nodig is om te kunnen schakelen als organisatie, met minstens een maand van tevoren uitsluitsel, maar dat is niet altijd mogelijk door de snel veranderende situatie.

Vragen rond bovenlokaal jeugdwerk

Welke effecten heeft corona op onze subsidiëring binnen het decreet bovenlokaal jeugdwerk?

We verzamelden enkele veelgestelde vragen in dit bestand.

Vragen rond jeugd(welzijns)werk

In het voorjaar werden reeds een aantal maatregelen genomen die de organisatie van specifieke activiteiten gericht op kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties mogelijk maakt.

Sinds 3 april 2020 is daarom jeugdwelzijnswerker erkend als essentieel beroep. Dit betekent dat telewerk de norm is, maar dat outreachend werken mogelijk blijft, waaronder één-op-één gesprekken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Wat valt er onder jeugd(welzijns)werk?

In het draaiboek met de specifieke richtlijnen wordt het toepassingsgebied beschreven. Met jeugd(welzijns)werk worden dus de volgende organisaties bedoeld:

De richtlijnen zijn van toepassing op organisaties die zich met hun werking richten tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en voldoen aan één van volgende erkennings- of subsidiëringsvoorwaarde:

 • Jeugdwerkorganisaties die worden erkend en gesubsidieerd binnen het Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het kan gaan om zowel landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie, als cultuureducatieve verenigingen, zoals bepaald in artikels 9, 10 en 11 van dit decreet.
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd binnen het Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Het kan gaan om zowel geprofessionaliseerde jeugdhuizen zoals bepaald in artikel 4 van dit decreet, als geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zoals bepaald in artikel 5 en 13 van dit decreet.
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd door lokale besturen en voor wat Brussel betreft de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
 • Jeugdwerkingen ingericht door lokale besturen.

Een bijkomende voorwaarde is dat deze organisaties de hieronder vermelde functies reeds opnamen voor de coronacrisis – al dan niet onder de noemer van jeugdwelzijnswerk – en hiervoor worden erkend en ondersteund.

Uit De Marge vzw, het Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie omschrijft jeugdwerk voor tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (jeugdwelzijnswerk) aan de hand van vier functies: “Naast het (1) organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod vervult jeugdwelzijnswerk (2) een welzijnsfunctie (het zoekt mee naar antwoorden op individuele hulpvragen en noodsituaties); (3) het vervult ook een brugfunctie naar andere levensdomeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt of hulpverlening en (4) een signaalfunctie naar de overheid en in het maatschappelijk debat.” De uitvoering van deze vier functies kan zowel gaan om groepsgerichte activiteiten als individuele contacten.

Onder welke maatregelen is jeugdwelzijnswerk altijd gegarandeerd?

Er zullen slechts een beperkt aantal specifieke activiteiten mogen doorgaan. Dit gebeurt dus enkel voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en onder strikte voorwaarden.

Het mogelijk om – mits het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften:

 • Outreachend te werken
 • 1 op 1 begeleiding aan te bieden in het gebouw van de werking.
 • Een derde persoon te betrekken bij individuele begeleiding in het gebouw van de werking. Bijvoorbeeld bij een bemiddeling of bij een gesprek met een expert.
 • De lokalen van de werking open te stellen voor groepjes van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Dit kan enkel in contactbubbels van maximum 8 deelnemers en 1 begeleid(st)er.

Hier vind je alvast een overzicht van hoe je activiteiten kan organiseren onder deze regels.

Lees alle richtlijnen op de website van het departement CJM.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

(c) foto door Nikki Lucy