13 november 2020
Op 28 oktober kwam de federale overheid samen om de verstrengde maatregelen te herevalueren. De conclusie: de epidemiologische situatie vraagt verstrengde maatregelen, ook van jeugdwerkorganisaties. In dit artikel zetten we de laatste maatregelen op een rijtje en beantwoorden we enkele vaak gestelde vragen.

1. Overzicht maatregelen

Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste nieuwe regels:

 • Voor -12 jarigen kan georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd - sport - cultuur) doorgaan volgens voorgeschreven regels.
 • Voor +12 jarigen is er geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd - sport - cultuur) meer toegestaan. 
 • Jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan. De regels voor deze organisaties vind je hier.
 • Publieke ruimte blijft open voor kinderen en jongeren. 
 • Een versnelde verstrenging is mogelijk door het lokaal bestuur

Deze middag, vrijdag 30/10, komt het overlegcomité opnieuw samen om de huidige regels te herevalueren. Ook de regels voor jeugdwerkactiviteiten en de algemene samenlevingsregels rond contacten liggen opnieuw op tafel. Het is dus mogelijk dat deze namiddag nieuwe regels worden aangekondigd. We volgen alles mee op de voet en communiceren hier zo snel mogelijk over.

We weten hoe moeilijk deze dagen voor iedereen zijn: voor kinderen en jongeren, vrijwilligers, jeugdwerkers, lokale besturen, jeugddienstmedewerkers, jeugdorganisaties. Elke dag nieuwe onzekerheden, nieuwe vragen, nieuwe onduidelijkheden. We proberen jullie in elke stap zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen. 

We doen ons uiterste best om de maatregelen op de voet te volgen en de nodige vertaling te maken naar activiteiten. Houd ook zeker de website van De Ambrassade in de gaten.

De laatste week kregen wij heel wat vragen over activiteiten, intern vrijwilligerswerk, vergaderingen… Jullie onuitputtelijke drive ondanks de moeilijke omstandigheden is bewonderenswaardig. In dit artikel zetten we de meest voorkomende vragen op een rijtje en welke alternatieven je kan organiseren.

Heb je toch nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met vraaghet@formaat.be

2. FAQ

Vragen rond de algemene werking

Welke activiteiten mogen nog doorgaan en welke niet?

 • Voor - 12 jarigen kan georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd - sport - cultuur) doorgaan volgens voorgeschreven regels.
 • Voor +12 jarigen is er geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd - sport - cultuur) meer toegestaan. Dit wil zeggen dat zowel activiteiten gericht naar externen als interne activiteiten niet meer kunnen fysiek doorgaan. Alternatieve activiteiten online kunnen uiteraard wel nog.
 • Jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan. De nieuwe regels voor deze organisaties vind je hier.
 • Publieke ruimteblijft open voor kinderen en jongeren. 

Welke online alternatieven kunnen we voorzien?

Tijdens de lockdown in maart zagen we de enorme creativiteit van jeugdhuizen. We zagen hoe jeugdhuizen hun werking een nieuwe invulling gaven en alles eraan deden om toch een aanbod te voorzien. Daar zijn wij enorm trots op en we moedigen dan ook iedereen aan om dit opnieuw te doen. We zijn er ons van bewust dat de omstandigheden enorm wegen op de weerbaarheid van jongeren. Daarom moedigen we aan om toch online een aanbod te blijven voorzien. Enkele voorbeelden: een online Quiz, een online filmavond, online workshops, muzieklivestreams, radiosessies… Neem ook zeker eens een kijkje op onze I love my jeugdhuis-pagina voor voorbeelden.

Een tweede vaststelling die we deden is dat de coronacrisis ook hard weegt op het vrijwilligerswerk. We moedigen jullie ten zeerste aan om extra aandacht te hebben voor het blijven motiveren van vrijwilligers. Hier staan alvast enkele tips.

Mag er iemand in het jeugdhuis aanwezig zijn?

Bestuurders zijn verplicht om hun vzw te onderhouden als “een goede huisvader”. Dit principe geldt nog steeds. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld nog steeds verplicht bent om de brievenbus te ledigen van het jeugdhuis voor het bekijken van facturen. Je kan dus nog steeds aanwezig zijn in het jeugdhuis al beperk je dit best tot het minimale.

Vooraleer je tot actie overgaat, vraag je best bij jouw lokale overheid na of je nog naar het jeugdhuis mag gaan.

Houd je hiervoor ook steeds aan de federale richtlijnen rond contacten. Dit wil zeggen dat je maximaal één knuffelcontact kan hebben en maximaal met 4 personen kan samenkomen met social distancing en best mondmaskers. Deze regels gelden ook wanneer je in het jeugdhuis bent.

Let wel op: De kans is groot dat er toch nog extra vrijwilligers verschijnen om te helpen of ondersteunen en dan gaan ze in tegen de maatregelen.

Mag mijn vrijwilliger alleen in het jeugdhuis gaan klussen?

Houd je hiervoor ook steeds aan de federale richtlijnen rond contacten. Dit wil zeggen dat je maximaal één knuffelcontact kan hebben en maximaal met 4 personen kan samenkomen met social distancing en best mondmaskers. Deze regels gelden ook wanneer je in het jeugdhuis bent.

Let wel op: De kans groot dat er toch nog extra vrijwilligers verschijnen om te helpen of ondersteunen en dan gaan ze in tegen de maatregelen. De lokale overheid kan ook steeds strengere maatregelen opleggen, stem dus zeker goed af hierover.

Mogen vergaderingen (bestuur, werkgroepen, RVB, …) doorgaan?

Activiteiten binnen het jeugdwerk zijn niet langer mogelijk voor 12+, ook vergaderingen vallen hieronder. Dat betekent dat men in jeugdhuizen niet meer mag samen komen om te vergaderen.

Wij raden het zowel af om nog fysiek aanwezig te vergaderen in het jeugdhuis als bij leden thuis. We raden dus aan om creatief aan de slag te gaan. Er zijn vandaag de dag heel wat platformen waarmee je online kan vergaderen.Op deze pagina vind je meer informatie rond vergaderingen.

Kan de lokale overheid de toegang tot het lokaal ontzeggen?

Wanneer er een plaatselijke toename van de epidemie is binnen de stad of gemeente, moet de burgemeester of de gouverneur bijkomende maatregelen nemen vereist door de situatie. In dat geval kan de lokale overheid in overleg met de gouverneur aanvullende preventieve maatregelen nemen bovenop de reeds geldende federale richtlijnen.

Tot wanneer gelden deze nieuwe regels?

De maatregelen gelden in eerste instantie tot en met 13 december 2020. Een verdere verlenging is uiteraard niet uitgesloten.

Kunnen jeugdhuizen met beroepskrachten deze keer ook een hinderpremie kunnen aanvragen?

Voorlopig nog geen nieuws over een vernieuwing van de hinderpremie…

Er is wel zoiets als het Vlaamse beschermingsmechanisme, maar waarschijnlijk voor de meesten jeugdhuizen en andere open jeugdwerkinitiatieven geen optie: “Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor corona hinderpremie of een corona compensatiepremie, kunnen ook het Vlaamse beschermingsmechanisme aanvragen.”

Op dit moment neem je best contact op met lokale overheid om te bekijken wat daar mogelijk is. Hier vind je alvast een overzicht van de steunmaatregelen ingevoerd door bepaalde steden en gemeenten.

Vragen rond bovenlokaal jeugdwerk

Welke effecten heeft corona op onze subsidiëring binnen het decreet bovenlokaal jeugdwerk?

We verzamelden enkele veelgestelde vragen in dit bestand.

Vragen rond jeugd(welzijns)werk

In het voorjaar werden reeds een aantal maatregelen genomen die de organisatie van specifieke activiteiten gericht op kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties mogelijk maakt.

Sinds 3 april 2020 is daarom jeugdwelzijnswerker erkend als essentieel beroep. Dit betekent dat telewerk de norm is, maar dat outreachend werken mogelijk blijft, waaronder één-op-één gesprekken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Wat valt er onder jeugd(welzijns)werk?

In het draaiboek met de specifieke richtlijnen wordt het toepassingsgebied beschreven. Met jeugd(welzijns)werk worden dus de volgende organisaties bedoeld:

De richtlijnen zijn van toepassing op organisaties die zich met hun werking richten tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en voldoen aan één van volgende erkennings- of subsidiëringsvoorwaarde:

 • Jeugdwerkorganisaties die worden erkend en gesubsidieerd binnen het Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het kan gaan om zowel landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie, als cultuureducatieve verenigingen, zoals bepaald in artikels 9, 10 en 11 van dit decreet.
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd binnen het Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Het kan gaan om zowel geprofessionaliseerde jeugdhuizen zoals bepaald in artikel 4 van dit decreet, als geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zoals bepaald in artikel 5 en 13 van dit decreet.
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd door lokale besturen en voor wat Brussel betreft de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
 • Jeugdwerkingen ingericht door lokale besturen.

Een bijkomende voorwaarde is dat deze organisaties de hieronder vermelde functies reeds opnamen voor de coronacrisis – al dan niet onder de noemer van jeugdwelzijnswerk – en hiervoor worden erkend en ondersteund.

Uit De Marge vzw, het Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie omschrijft jeugdwerk voor tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (jeugdwelzijnswerk) aan de hand van vier functies: “Naast het (1) organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod vervult jeugdwelzijnswerk (2) een welzijnsfunctie (het zoekt mee naar antwoorden op individuele hulpvragen en noodsituaties); (3) het vervult ook een brugfunctie naar andere levensdomeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt of hulpverlening en (4) een signaalfunctie naar de overheid en in het maatschappelijk debat.” De uitvoering van deze vier functies kan zowel gaan om groepsgerichte activiteiten als individuele contacten.

Onder welke maatregelen is jeugdwelzijnswerk altijd gegarandeerd?

Er zullen slechts een beperkt aantal specifieke activiteiten mogen doorgaan. Dit gebeurt dus enkel voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en onder strikte voorwaarden.

Het mogelijk om – mits het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften:

 • Outreachend te werken
 • 1 op 1 begeleiding aan te bieden in het gebouw van de werking.
 • Een derde persoon te betrekken bij individuele begeleiding in het gebouw van de werking. Bijvoorbeeld bij een bemiddeling of bij een gesprek met een expert.
 • De lokalen van de werking open te stellen voor groepjes van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Dit kan enkel in contactbubbels van maximum 8 deelnemers en 1 begeleid(st)er.

Hier vind je alvast een overzicht van hoe je activiteiten kan organiseren onder deze regels.

Lees alle richtlijnen op de website van het departement CJM.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

(c) foto door Nikki Lucy