21 mei 2021
Jullie kennen ons misschien van de vele begeleidingen, Radars en Inspiratiedagen die we organiseren of het kan dat je in contact staat met één van onze fantastische jeugdwerkers of jeugdhuisondersteuners! Maar wist je dat wij ook jullie belangen behartigen tijdens deze moeilijke tijden? We proberen ervoor te zorgen dat de stem van jeugdhuizen en jeugdinitiatieven gehoord worden. En uiteraard staan we nog paraat voor alle vragen via vraaghet@formaat.be.

Belangenbehartiging & invloed op besluitvorming

Sinds het begin van deze epidemie zetelt formaat in verschillende werkgroepen. Vanuit jullie kant kwamen vele signalen. We houden de vinger aan de pols bij onze achterban, jullie dus. Die input nemen we mee naar sectoroverlegmomenten. Daarnaast nemen we indien nodig rechtstreeks contact op met politieke beleidsmakers (bijvoorbeeld over evenementen, over steunmaatregelen voor jeugdhuizen en andere vormen van open jeugdwerk, over projectoproepen, enzovoort.) 

Het open jeugdwerk blijft natuurlijk het belangrijkste punt voor Formaat. We proberen jullie noden, vragen en bezorgdheden zoveel mogelijk mee te nemen in onze belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding. 

Denk aan de vraag of de jeugdhuizen eerder dan 1 juli 2020 mochten starten. Door een overtuigend voorstel vanuit Formaat, gaf minister Dalle toestemming om de deuren te openen samen met de heropstart van het jeugdwerk.

Inhoud: We hameren tijdens deze taskforces op twee zaken: 

> Het open jeugdwerk neemt een unieke plaats in het jeugdwerklandschap in. Die ‘openheid’ onderscheidt ons: een open activiteitenaanbod met een open lidmaatschap - waar bezoekers dus vrij kunnen in- en uitlopen – is niet altijd gemakkelijk verenigbaar met de coronamaatregelen. 

> Het open jeugdwerk bereikt ook een grote groep van +18- jarigen. Beleidsmakers lijken dat soms te vergeten. 

Taskforces


 1. Er is de taskforce financiële impact. Zoals de naam aangeeft spreken we hier over de grote financiële invloed op bijna alle jeugdwerkorganisatie. Deze taskforce brengt die impact in kaart en doet voorstellen over steunmaatregelen. Het actief deelnemen aan de taskforce financiële impact heeft voor verschillende positieve uitkomsten gezorgd.

 2. Steunmaatregelen voor (geprofessionaliseerd) open jeugdwerk

  Adviezen aan lokale overheden over corona noodfonds

 3. Daarnaast is er de taskforce zomervakantie. De taskforce zomervakantie bereidt de jeugdwerkprotocollen én de vertaling daarvan in draaiboeken voor en stemde hierover af met virologen en beleidsmake
 4. De taskforce jongeren in kwetsbare situaties wisselt uit over de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt met betrekking tot jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Ook deze taskforce werpt zijn vruchten af, samen met minister Dalle, zorgden we voor de erkenning van jeugd(welzijns)werkers als essentieel beroep sinds april 2020. 
 5. Formaat nam daarnaast zelf het initiatief om, samen met Bataljong, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en de jeugdbewegingen, lokale jeugdverenigingen te ondersteunen. Zo riepen we lokale overheden op om flexibel om te springen met subsidiekaders, deden we aanbevelingen over het lokale coronanoodfonds en wisselden we good practices uit. 

  Kerncorona-overleg

  Doorheen het jaar zijn deze werkgroepen aangepast naargelang de situatie. Zo werden in het najaar van 2020  de taskforces van De Ambrassade opgeheven en vervangen door het kerncorona-overleg (een kleine afstemmingsgroep van de sector met wie snel en vaak kon worden afgestemd). We nemen actief deel aan dit overleg en brengen daar vooral het openjeugdwerkperspectief aan tafel. Uit dat overleg kwamen gedragen voorstellen aan minister Dalle en de betrokken beslissingsorganen. 

  In het voorjaar van 2021 (in maart) werden de drie taskforces terug opgestart. Formaat is opnieuw bij alle drie van de partij.

  De Ambrassade neemt nog steeds, als overkoepelende jeugdwerkorganisatie, de taak op om deze sectoroverleggen te organiseren, de sector te informeren en om, achter de schermen en via de Vlaamse Jeugdraad, aan belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding te doen. Formaat heeft een hele goeie band met De Ambrassade en is vertegenwoordigd op alle relevante overlegmomenten, werkgroepen en andere platformen. Bovendien zit een collega van Formaat als jeugdwerkadviseur in de Vlaamse Jeugdraad.

  Evenementen

  Net zoals in 2020 ijvert Formaat, in afstemming met de partners van ikorganiseer.be, voor haalbare protocollen voor jonge evenementorganisatoren. We doen dat door achter de schermen contacten te leggen met de betrokken politici (bijvoorbeeld van Kabinet Jambon (Cultuur) en Kabinet Demir (Toerisme)) én met de betrokken experten (bijvoorbeeld Peter Decuypere die werkt aan het CERM voor EventFlanders).

  Jullie, de openjeugdwerkinitiatieven zelf, blijven onze grootste voedingsbodem én onze grootste kracht. Formaat doet aan belangenbehartiging en versterkt jullie stem. Daarvoor hebben we uiteraard jullie input nodig. Die komt tot bij ons via de ondersteuners, via de RaaT van Formaat, via onze eigen eerstelijnswerkingen, via openjeugdwerkinitiatieven die zelf contact met ons opnemen én via de enquêtes en bevragingen die we regelmatig op jullie loslaten.