Wat is een vzw?

Vereniging zonder winstoogmerk

De afkorting vzw staat voor ‘vereniging zonder winstoogmerk’. Hierin zijn twee dingen belangrijk. Ten eerste is het een vereniging. Ze verenigt een aantal mensen (of andere verenigingen) met een gemeenschappelijk doel. De leden van de vereniging kiezen zelf wat dit doel is. Ten tweede heeft de vereniging niet tot doel winst te maken. Ze mag wel winst maken, maar die winst moet terugvloeien naar de vereniging en naar het realiseren van haar doel.

Vereniging met rechtspersoonlijkheid

Een vzw is een vereniging met rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat de overheid het bestaan van de vereniging & haar doel erkent en dat de vereniging bepaalde rechten en plichten heeft.

Een vzw is een juridisch kader waarbinnen een aantal doelen hun plaats kunnen hebben. In sommige vzw’s is dat slechts één doel, in andere zijn dat er meerdere. Zo kan een vzw uitsluitend tot doel hebben om een jeugdhuis te beheren, en daarvoor dus de nodige handelingen verrichten. Een gebouw huren, een contract aangaan met een brouwer, de raad van bestuur opdracht geven om vrijwilligers te zoeken voor het organiseren van activiteiten …

Maar een vzw kan ook meerdere doelen combineren, zoals een theatergezelschap, zaalvoetbalclub, speelplein en een jeugdhuis. De vzw maakt mogelijk dat deze activiteiten juridisch omkaderd zijn in een enkele rechtspersoon, maar in de praktijk door de verschillende deelwerkingen worden uitgevoerd.

In een jeugdhuismodel vertaalt dit zich bijvoorbeeld in een opdeling tussen de raad van bestuur en de kern. De raad van bestuur beheert de vzw en de kern heeft de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat er een jeugdhuiswerking is. In de praktijk loopt dit vaak door elkaar, maar het is wel belangrijk hierin een onderscheid tussen te maken.