Uitzonderingen aanvragen

Kan een burgemeester een uitzondering op de geluidsnormen toestaan of weigeren omdat dit zo bepaald is in het politiereglement?

Neen, want deze bevoegdheid is door VLAREM exclusief en expliciet toegewezen aan het College van Burgemeester en Schepenen (CBS). Een politiereglement mag hier nooit van afwijken. Een toestemming enkel gegeven door de burgemeester is bijgevolg ongeldig.

Hoe zit het met verplichtingen bij muziekactiviteiten in openlucht of tenten?

Bij de organisatie van een openluchtactiviteit waar er muziek wordt gebruikt kan het CBS bijkomende verplichtingen opleggen. Je hebt dan immers een principiële toestemming nodig van de gemeente om de activiteit te laten doorgaan. Gelijktijdig vraag je een uitzondering op de geluidsnormen aan.

Voor activiteiten in tenten op private percelen is die toestemming niet nodig. Toch kan het gebruik van een begrenzer of meetsysteem erg zinvol zijn. Zonder uitzondering is je norm 85dB(A)LAeq,15min of lager. De kans dat bij het gebruik van muziek de geluidsnormen in de omliggende woningen wordt overschreden is immers erg groot. Een uitzondering aanvragen is dan steeds aangewezen.

Belangrijk hier is dat het college het grondwettelijk gelijkheidsprincipe toepast. Ook kermissen (foorkramers) en carnavals (praalwagens) bijvoorbeeld zijn muziekactiviteiten. Zonder toestemming kan ook daar de norm van 85dB(A)LAeq,15min niet overschreden worden.

Als je een uitzondering krijgt, gelden de buitennormen dan niet?

Dat is alvast de bedoeling van de aanvraag. Mag je niet afwijken, dan kan je beter geen aanvraag doen. Vele muziekactiviteiten kunnen immers technisch niet doorgaan zonder uitzondering. Het CBS kan natuurlijk wel grenzen aangeven. Bijvoorbeeld een uitzondering die geldt tot een bepaald uur of waarbij op basis van de overdrachtsmeting wordt bepaald hoeveel decibel je boven de normale geluidsnorm mag gaan.

Moet je ook een uitzondering aanvragen als je de buitennormen niet wil overschrijden?

Als jouw inrichting onder categorie 2 valt en je wil een muziekactiviteit doen in categorie 3 (bijvoorbeeld een concert), dan moet je in principe eerst een toestemming hebben van het CBS, ook al ga je de buitennormen niet overschrijden. Voor de uitbater van een inrichting in categorie 2 die regelmatig muziekactiviteiten wil organiseren in categorie 3 is het wel zinvol om een globale afspraak te maken met het CBS. Het is vanzelfsprekend dat je voor alle muziekactiviteiten in categorie 3 de bijhorende flankerende maatregelen moet toepassen.

Mag je alle uitzonderingsaanvragen bundelen?

VLAREM bepaalt nergens dat dit uitgesloten is. Om administratieve overlast voor de uitbater/organisator en de overheid te verminderen is deze procedure zelfs te verkiezen. Zo kan bijvoorbeeld een concertwerking vragen om een uitzondering toe te staan elke vrijdagavond tussen 20u30 en 23u00.

Kan een zaalverhuurder zelf de uitzondering aanvragen voor een verhuurmoment?

Nergens in VLAREM staat dat dit niet kan. Een ‘verantwoordelijke’ zaaluitbater houdt wellicht zelf graag de regie in handen. Dit betekent dan meteen dat bij definitieve ondertekening van het huurcontract er een toestemming is van het CBS. Hiermee kan er ook een dispuut vermeden worden over de normen tussen de huurder en verhuurder. Een huurder wil immers bij ondertekening van het contract weten of de geplande activiteit wel kan doorgaan. Terwijl de verhuurder wil weten of er muziek gebruikt wordt. Ook een CBS zal wellicht liever werken met één vertrouwenspersoon dan met telkens wisselende en onbekende huurders.

Klopt het dat je in categorie 3 geen uitzondering kan krijgen op de norm? (Bijvoorbeeld: de norm is 97dB(A)LAeq,60min)

Neen, dit klopt niet. Ook al staat het niet expliciet in VLAREM. Vanuit het gelijkheidsbeginsel vloeit het voort uit de uitzonderingen in categorieën 1 en 2. Vanuit het oogpunt van VLAREM (beperken milieuoverlast) zou het bovendien erg contradictorisch zijn als je voor de minst akoestische zaal in de gemeente uitzonderingen kan krijgen en voor de meest akoestische zaal niet. Er kan echter nooit worden toegestaan dat de norm hoger is dan 100dB(A)LAeq,60min.

Je hebt hier twee mogelijkheden, die je ook kan combineren.

1. Een wijziging van de regelgeving kan aanleiding geven tot het toevoegen van een addendum aan de bestaande milieuvergunning van de inrichting. Deze hield immers geen rekening met de nieuwe normen. Dit gebeurt via een gemotiveerde vraag van de uitbater.

2. Het CBS kan ook uitzonderlijk afwijkingen toestaan voor bepaalde muziekactiviteiten. Dit kan op vraag van de uitbater of op vraag van de huurder/organisator.

Hoeveel uitzonderingen kan je aanvragen voor een complex van zalen?

Voor muziekmuziekactiviteiten die langer dan 3 uur duren of die doorgaan na middernacht stelt VLAREM een maximum in van 12 per jaar. Als alle zalen door dezelfde uitbater worden uitgebaat, soms wellicht zelfs gelijktijdig, dan is het logisch dat dit aantal van 12 hier ook blijft gelden in zijn totaliteit. Hierdoor brengt het CBS vaak zichzelf in de problemen: de gemeentelijke fuifzaal kan hierdoor bijvoorbeeld niet meer verhuurd worden voor fuiven waardoor de druk op andere zalen in de gemeente toeneemt.

Het gebeurt echter ook vaak dat in een zalencomplex er verschillende uitbaters zijn (bv. een feest- of fuifzaal en een jeugdhuis) en dat elke uitbating gebeurt in een andere categorie. Of hier dan ook een maximum van 12 activiteiten geldt, is niet duidelijk geregeld in VLAREM. Het CBS zal hier met gezond verstand moeten mee omgaan en rekening houden met in welke zone de zaal ligt, voor welke uren men uitzonderingen wil en of er reeds eerder overlast was.

Is het aantal uitzonderingen gebonden aan de werking/organisatie of aan de locatie?

De uitzonderingen zijn steeds gebonden aan de locatie. Dit wil zeggen dat wanneer een andere organisatie in jouw jeugdhuis een uitzondering aanvraagt, het jeugdhuis één van de twaalf uitzonderingen kwijt is. Die andere gebruiker heeft bovendien jouw toestemming niet nodig om een uitzondering aan te vragen. Het kan dus gebeuren dat dit zonder jouw medeweten gebeurt. Ga hier dus verstandig en vooruitziend mee om. Neem het toekennen van een uitzondering bijvoorbeeld mee op in het contract.

Mag een gemeente zichzelf een uitzondering geven? (bijvoorbeeld: de gemeente organiseert een openluchtfestival of is zelf uitbater van een VLAREM-ingedeelde zaal)

Enkel het CBS is bevoegd om uitzonderingen toe te staan, dus ook voor de eigen gemeente. In VLAREM is wat betreft uitzonderingen geen enkele rol weggelegd voor de deputatie. Het CBS kan het best inschatten welk het belang is van deze activiteit en hoe groot de draagkracht van de buurt is waar de uitzondering gegeven wordt.