Taks op de vzw/Patrimoniumtaks

Als de waarde van je bezittingen hoger is dan 25.000 euro, dan moeten jullie de taks op de vzw (patrimoniumtaks) betalen.

Wat is de taks op vzw?

De taks op de vzw, ook wel patrimoniumtaks genoemd, is een jaarlijkse belasting die moet betaald worden als het patrimonium van de vzw groter is dan 25.000 euro. Onder patrimonium wordt verstaan:

‘het geheel van de bezittingen* die de vzw in eigendom heeft op 1 januari van het aanslagjaar. Dit zijn o.a. investeringen, zowel onroerend als roerend (verkoopwaarde), geldbeleggingen, termijnrekeningen, opstalrechten, erfpachtrechten, enz …’

Jullie moeten geen rekening houden met zichtrekeningen en kasgelden indien deze verbruikt worden gedurende het jaar voor de activiteit van de vereniging. De gelden op de rekening, die tijdelijk daarop staan om de werking te financieren, moeten niet aangegeven worden. De reserves op de rekening wel.

De patrimoniumtaks is dus een taks op de bezittingen van een vzw die jullie jaarlijks moeten betalen na een spontane aangifte van de vzw.

Vermogen kleiner dan of gelijk aan 25.000 euro

Jullie ontvangen net als elke vzw (in de loop februari) een brief van het kantoor Rechtszekerheid met de vraag om aangifte te doen. In bijlage van deze brief vind je een aangifteformulier. Op dit formulier noteer je de naam, het adres en het ondernemingsnummer van jouw vzw en verklaar je dat het vermogen van jullie vzw lager is dan €25.000. Het aangifteformulier stuur je terug naar het kantoor Rechtszekerheid. Opgepast de aangifte dient ten laatste op 31 maart binnen gebracht te zijn. Bij laattijdige indiening wordt er € 2,5 per begonnen maand aangerekend.

Als je geen brief van het kantoor rechtszekerheid ontvangen hebt dien je zelf actie te ondernemen. De bijlage die je moet terugsturen kan je hier terugvinden.

Vermogen groter dan 25.000

Indien jullie patrimonium hoger is dan 25.000 euro maar de taks lager is dan 500 euro moet er aangifte gebeuren na het correcte formulier. Dit formulier kan afgehaald worden op het kantoor rechtszekerheid of vind je hier terug. Met dit formulier kunnen jullie een aangifte indienen voor de komende drie jaar. Indien het vermogen van de vzw tijdens deze drie jaar toeneemt zodat de taks meer dan 525 euro bedraagt, moet men de administratie hiervan op de hoogte brengen.

Indien de taks die men verschuldigd is meer dan 500 euro bedraagt, is de vzw verplicht jaarlijks het daartoe bestemde formulier in te vullen.

De waardering van het vermogen

De waarde van het vermogen dat aangegeven dient te worden, is de waarde van de goederen op 1 januari van het aanslagjaar. De waardering van het vermogen behoort tot de taken van het bestuur. Het bestuur heeft dus de verplichting na te gaan wat de huidige verkoopwaarde is van de goederen die zich in het vermogen van de vzw of stichting bevinden.

Hoeveel moet je betalen?

De taks bedraagt 0.17% van de waarde van het geheel aan bezittingen. Het uiteindelijke bedrag wordt naar boven afgerond.

Aangifte doen

Normaal gezien ontvangen jullie in februari een brief van de bevoegde administratie. Daarin zal de administratie vragen aangifte te doen van de patrimoniumtaks. Samen met de brief zal het benodigde aanslagformulier gebundeld zitten.

Indien jullie het aanslagformulier niet ontvangen, moeten jullie zelf contact opnemen met de bevoegde administratie om het aangifteformulier op te vragen of download het hier.

De aangifte moet binnen de eerste drie maanden van elk aanslagjaar gebeuren op het kantoor van successierechten bevoegd voor het gebied waar de vzw haar maatschappelijke zetel heeft.

Meer over de taks op vzw.