Subsidies & fondsen - overzicht

Subsidies en fondsen zijn een dankbare bron van financiële middelen voor jeugdinitiatieven. Verschillende overheden en fondsen – niet alleen je gemeente en de Vlaamse overheid – steunen graag je specifieke projecten. We zetten hier enkele subsidielijnen, fondsen en projectoproepen op rij.

Gemeente

De meeste lokale jeugdwerkorganisaties krijgen subsidies van hun gemeente voor hun normale werking. Een gemeentebestuur kan een jaarlijkse werkingssubsidie toekennen. Ze stelt hiervoor een aantal voorwaarden op waaraan je werking moet voldoen. Daarnaast kan je bij de gemeente nog verschillende andere subsidies krijgen zoals projectsubsidies, infrastructuursubsidies of subsidies voor kadervorming. Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? Neem contact op met je jeugddienst. Vraag ook naar subsidiemogelijkheden buiten het beleidsdomein jeugd (denk maar aan milieu, cultuur, welzijn …).

Vlaamse overheid

Ook bij de Vlaamse overheid kan je als jeugdwerkorganisatie in bepaalde gevallen centen rapen. Vooral de subsidies voor specifieke projecten kunnen interessant zijn. Geprofessionaliseerde initiatieven kunnen steun vragen voor bovenlokaal jeugdwerk. Tientallen jeugdhuizen en jongereninitiatieven krijgen via die weg steun voor projecten die inzetten op sociale cohesie, ondernemingszin en artistieke expressie.

Je kan ook geld krijgen voor jeugdcultuurprojecten (voor verenigingen die een artistiek project of product realiseren), experimentele jeugdwerkprojecten (voor verenigingen die vernieuwende jeugdwerkinitiatieven opzetten en zo inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen het jeugdwerk) en projecten rond jeugdparticipatie.

In Vlaanderen is de schaalgrootte van je project vaak belangrijk. Het gaat om projecten die buiten de grenzen van je eigen gemeente gaan. Je vind hier een overzicht van de Vlaamse jeugdsubsidies.

Andere subsidies en fondsen

Er zijn heel wat verschillende organisaties die centen geven voor specifieke projecten. De volgende instanties voorzien ondersteuning voor jeugdinitiatieven.

  • Cera steunt verschillende soorten projecten, bijvoorbeeld om lokalen in te richten, om verenigingen te ondersteunen die iets voor hun buurt doen …
  • De Koning Boudewijnstichting lanceert regelmatig projectoproepen rond maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, sociale samenhang …
  • Fluvius geeft bepaalde premies voor vzw’s die investeren in energiebesparing (isolatie, HR-beglazing,…) en hernieuwbare energie (zonneboiler, warmtepomp,…). Informeer voor dergelijke investeringen zeker ook bij je gemeente.
  • JINT geeft jeugdprojecten via het ‘Youth in action’-programma steun voor internationale uitwisselingen en projecten in het buitenland.
  • Stichting Koningin Paola steunt maatschappelijke projecten die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren.
  • United Fund for Belgium helpt sociale projecten die de levenskwaliteit van mensen in nood verbetert in België en steunt humanitaire of sociale werken.

Tijdelijke projectoproepen

Coronafonds van Socrowd (renteloze lening)
Met een renteloze lening tot 150.000 euro helpt Socrowd organisaties door deze periode te raken. Hoe werkt het? De organisatie of het project haalt een derde van het bedrag op bij hun achterban en Socrowd doet de inleg maal drie.
Meer info

Aandachtspunten

>Meet jezelf de attitude aan om regelmatig deze websites in het oog houden zodat je nieuwe projectoproepen tijdig opmerkt. Vroeg of laat is er een oproep die aansluit bij jullie projectidee.
>Houd de data in het oog: wanneer moeten projecten ingediend zijn?
Vb. bij Cera zijn er jaarlijks 3 momenten waarop je een dossier kan indienen. Via dit fonds krijg je voornamelijk middelen om te investeren in roerende of onroerende goederen. Het bedrag is maximaal € 2500 en je kan slechts om de drie jaar een nieuw dossier indienen.
>
Projecten die nu lopen komen normaal niet in aanmerking, het moet gaan over toekomstige projecten.
>
Projecten die duurzaamheid beogen hebben meer kans. Met andere woorden: als nieuwe inzichten, producten of technieken later kunnen geïmplementeerd worden in je werking, dan maak je meer kans.
>De rapportering en bewijslast zijn afhankelijk van het fonds waarbij je een voorstel indient. Bij het ene fonds zal je alle uitgaven moeten kunnen bewijzen aan de hand van facturen, terwijl je bij een ander fonds een inhoudelijk rapport moet opmaken, met voortgang en nog uit te voeren acties.