Security en buitenwippers

De wet

Het inzetten van een buitenwipper, portier of security is aan strikte voorwaarden gebonden. Dit is geregeld in de wet op de private veiligheid . Die wet is van toepassing op alle mensen die persoonscontrole uitvoeren.

Persoonscontrole

= toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor publiek toegankelijke plaatsen. Het doel is het gedrag van personen in goede banen te leiden.

Dit betekent dan: controle van publiek om confrontaties te vermijden, vrijhouden van doorgangen of nooduitgangen, erop toezien dat bezoekers bepaalde ruimtes (bv. backstage) niet binnengaan.

Wat betekent dit niet: ticketcontrole, stempelcontrole, identiteitscontrole, controleren van kledij of rugzak, controle op bezit van drugs…

Een bewaker mag nooit geweld gebruiken, bovendien mag hij niet op de openbare weg controle doen.

Je mag geen

  • Medewerkers zonder voorwaarden als portier laten functioneren
  • Plaatselijke verenigingen zoals hondenclubs, karateclubs... inzetten voor persoonscontrole.

Hoe pak je het dan aan?

1. Je huurt een erkende bewakingsfirma in.
Klik hier voor een lijst van erkende bewakingsfirma’s. Wil je zo’n firma inschakelen, dan moet je dit ook doorgeven aan de burgemeester, hij/zij kan dit weigeren.

2. Je doet een beroep op eigen vrijwilligers
Je kan een interne bewakingsdienst oprichten met vrijwilligers. Natuurlijk zijn er dan een aantal strikte voorwaarden:

  • je mag de vrijwilligers enkel inzetten voor het uitvoeren van persoonscontrole;
  • je mag maar 3-4 keer per jaar zelf bewaking organiseren;
  • je moet een aanvraag indienen bij de burgemeester, en bezorgt hem de naamgegevens van de vrijwilligers. De burgemeester moet toestemming geven;
  • de vrijwilligers mogen geen vergoeding (ook niet in natura) ontvangen;
  • de vrijwilligers hebben een blanco strafblad
  • de vrijwilligers zijn minimum 18 jaar, wonen in België wonen en mogen bepaalde beroepen niet uitoefenen.

3. Je kiest voor een combinatie van professionele bewakers en vrijwilligers

Je kan je vrijwilligers inschakelen als interne bewakingsdienst en een externe firma andere bewakingstaken geven. Kies je voor deze combinatie, maak dan duidelijke afspraken.

Toezicht op fuiven en evenementen

Als verantwoordelijken van jeugdhuizen toezicht uitoefenen op fuiven en andere evenementen wordt dat niet als ‘persoonscontrole’ aanzien. Toezien op het evenement en zorgen dat alles correct verloopt is een onlosmakelijk deel van hun opdracht en functie. De bewakingswet is in dat geval dus niet van toepassing.

Organiseer je als jeugdhuis een evenement, dan kan je bij de taken ook medewerkers voorzien die toezicht houden buiten de zaal. Hun aanwezigheid dient om agressie te ontraden, om een oogje in t’ zeil te houden op de parking, om snel de politie te kunnen verwittigen, om buiten rokende bezoekers aan te manen tot stilte enz. Je hebt niet de bevoegdheid om zelf in te grijpen bij gevallen van agressie, vandalisme enz. Dit werd bepaald in een omzendbrief.