Relance-investeringen voor jeugd-infrastructuur

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media lanceert een nieuwe oproep om investeringssubsidies voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur aan te vragen. De oproep is er voor erkende jeugdwerkorganisaties met eigen infrastructuur of voor lokale besturen in partnerschap met de jeugdwerkorganisatie.

De nieuwe relance-investeringen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media richten zich op drie focusgebieden om aan te pakken. Voor jeugdinfrastructuur die dringend een kwaliteitsboost nodig heeft, kan dus een verbouwingsproject ingediend worden met focus op één of meerdere van deze drie focusgebieden:

  1. Duurzame basisinfrastructuur: nieuw sanitair, ventilatiesysteem, verbouwingen …
  2. Ontmoetingsruimte veiliger en toegankelijker maken: (polyvalente) inrichting van ruimtes, verlichting, akoestiek … Het gaat om aanpassingen aan ruimtes zodat kinderen en jongeren zich welkom/veilig voelen.
  3. Buitenruimte voor kinderen en jongeren beter inrichten met focus op veiligheid en geborgenheid

Wie komt er in aanmerking?

Elke jeugdorganisatie zonder commercieel winstoogmerk die ofwel eigenaar is, ofwel langdurig gebruiksrecht (20 jaar) heeft over de infrastructuur komt in aanmerking voor de infrastructuursubsidies. Ook lokale overheden kunnen een dossier indienen indien zij eigenaar zijn van infrastructuur die gericht is op gebruik door kinderen en jongeren in de vrije tijd.

Om in aanmerking te komen, mogen de aanbesteding en/of werken zelf nog niet opgestart zijn voor de toekenning van de subsidie. Het gevraagde subsidiebedrag moet ook minimaal 50 000 euro en maximaal 250 000 euro bedragen. Vlaanderen subsidieert maximaal 60% van de kosten. Het gaat om kosten voor de uitvoering van onroerende werken, erelonen voor ontwerpers en studiebureaus, advieskosten en kosten voor toezicht: maximaal 20% van de totale projectkost. Overige kosten moeten gedekt worden met eigen middelen of door subsidies of inbreng in natura van andere overheden. 

Beoordelingscriteria

De beoordeling van een projectaanvraag gebeurt op basis van volgende vier criteria:

  1. De mate waarin de jeugdinfrastructuur of publieke ruimte kwaliteitsvoller wordt
  2. De kwaliteit van het projectplan
  3. Het gedeelde, open of bovenlokale karakter (LET OP: bovenlokaal betekent niet per se erkend in decreet bovenlokaal)
  4. Het participatietraject

De projectdossiers zullen vergeleken worden met dossiers die uit gelijkaardige gemeenten of steden komen. Op die manier kan de beoogde spreiding worden gerealiseerd.

Hoe dien je je aanvraag in?

Je kunt tot uiterlijk 1 december 2021 een aanvraag indienen via de KIOSK-applicatie. Je gebruikt het financieringssjabloon om je kosten duidelijk te maken. In februari 2022 zal de minister van Jeugd een beslissing maken. 

Meer informatie over de subsidies voor jeugdinfrastructuur vind je hier, waaronder ook de opname van een informatief webinar.