Rechtspersonenbelasting 2021

Als jeugdhuis moet je jaarlijks een belastingaangifte digitaal invullen. De rechtspersonenbelasting is een belasting op bepaalde inkomsten van vzw’s. Het gaat hier om bepaalde onroerende, roerende en diverse inkomsten. Winst wordt in de rechtspersonenbelasting niet belast.

Voor 28 oktober 2021 moeten alle vzw’s hun aangifte 'rechtspersonenbelasting' hebben gedaan. Dit kan enkel online, via BIZTAX. Van elke vzw wordt verwacht dat zij dit spontaan en automatisch doen. De belastingen verwittigen je niet op voorhand.

Doe je geen, of geen tijdige aangifte, dan word je forfaitair belast. Dit kost 625 euro en een eventuele boete. Let op: deze belasting en boete kan persoonlijk op de bestuurders worden verhaald, omdat zij een contractuele fout begingen.

Wat moet je invullen/toevoegen?

Voor bijna alle jeugdhuizen betekent dit dat ze een blanco aangifte moeten doen en enkel de uitgebreide jaarrekening moeten uploaden. Deze jaarrekening moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering. Voor de meeste vzw’s betekent dit voor 30 juni 2021. 

Het vereenvoudigde model, dat je jaarlijks moet neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, is dus niet voldoende. Een jaarrekening is het overzicht van de inkomsten en uitgaven van vorig jaar, plus de staat van vermogen (bijlage C).

TIP: Door je boekhouding te voeren via Assist kan je de jaarrekening eenvoudig opmaken.

Heb je bezoldigingen uitgekeerd, dan dienen er ook fiscale fiches (281.10 en de samenvattende opgave 325.50) worden opgemaakt.

Dus wat moet er gebeuren:

  • Goedkeuring van jaarrekening op algemene vergadering
  • Opmaken van fiscale fiches (als je jeugdhuis mensen tewerkstelt)
  • Indienen van alle documenten op de website van Biztax. (deadline 28 oktober 2021)

Afwijkend boekjaar

Doorgaans loopt het boekjaar van vzw’s van 1 januari tot en met 31 december. De jeugdhuizen waarbij het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december kunnen indienen tot en met 28 oktober 2021.

Een tweede optie die veel voorkomt bij jeugdhuizen is een boekjaar van 1 september tot 31 augustus. Heb je een afwijkend boekjaar? Hier vind je een lijst waarin duidelijk wordt wat je wanneer moet doen. Bij vragen kan je altijd contact opnemen met Formaat via vraaghet@formaat.be.

Hoe indienen?

  • Ga naar de website van Biztax
  • Klik rechts op de pagina bij 'aanmelden' op "Biztax"
  • In deze powerpointpresentatie wordt stap voor stap uitgelegd wat je moet doen.

De aangifte moet ondertekend worden door een bestuurder die in het staatsblad vermeld staat.

Bij welke jeugdhuizen volstaat een blanco aangifte niet?

De blanco aangifte volstaat niet voor jeugdhuizen die onroerende inkomsten hebben (bijvoorbeeld door verhuur lokaal) of roerende inkomsten. Roerende inkomsten ontstaan door verhuur van onroerende goederen met meubels, installaties en de bijhorende drankverkoop. Deze inkomsten moet je jaarlijks voor 15 januari aangeven. Vervolgens stort je de verschuldigde 30 procent belasting. Dit is op de winst, na aftrek van de kosten. Er ontstaat dus geen nieuwe belasting als je de rechtspersonenbelastingaangifte doet. De belasting werd immers reeds voldaan voor 15 januari.

Je verrichtingen bewijzen

Je moet alle boekhoudkundige verrichtingen kunnen bewijzen aan de hand van gedagtekende verantwoordingsstukken (facturen, aankoopbonnetjes, ontvangstbewijzen …). Je moet alle boekhoudstukken zeven jaar bewaren, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de afsluiting ervan.

Roerende inkomsten

Vzw’s die roerende inkomsten hebben, bijvoorbeeld vanuit verhuur, moeten dit enkel informatief invullen. Er vloeit dus geen aangifte voort uit de belastingaanslag. Op het moment van aangifte, moet je de roerende voorheffing al betaald hebben.

Boete

Wie de aangifte niet doet, betaalt een forfaitaire bedrag van 625 euro. Daar bovenop komt nog een effectieve boete. Die boete verhoogt als je twee jaar na elkaar geen (tijdige) aangifte doet.

Dit bedrag kan verhaald worden op de bestuurders. Zij zijn de wettelijke vertegenwoordigers van de vzw en moeten erover waken dat de aangifte gebeurt.

Meer over de rechtspersonenbelasting voor vzw’s