Loon en voordelen

Het loon bepalen

Het loon dat u per maand (voor bedienden) uitbetaalt is niet volledig vrij te bepalen. Een loon uitbetalen onder het sectorbarema kan niet. Een hoger loon afspreken kan wel, de werkgever kan daarbij voorwaarden bepalen. Let erop dat het barema ook bepaalde ‘sprongen’ toepast voor werknemers die een bepaalde tijd in dienst zijn (anciënniteit). Op de website van Sociare vind je de actuele bedragen volgens functie en anciënniteit. De meeste jeugdhuizen vallen onder PC329.01.

Bruto - netto

Een loon bestaat uit verschillende onderdelen. De werknemer ontvangt zijn nettoloon pas nadat RSZ (sociale zekerheid) en bedrijfsvoorheffing zijn afgetrokken van het brutoloon. Daarnaast moet een werkgever ook sociale lasten betalen (patronale bijdra­gen) dit zijn o.a. bijdragen voor pensioenen, ziekteverzekering en werkloosheid.

Voordelen

De verplichte voordelen worden vastgelegd in de CAO’s van het paritair comité waartoe je behoort: Vakantiegeld, eindejaarspremie, woon-werkverkeer (sociaal abonnement) en eventuele sectorale premies. Ecocheques vallen in sommige sectoren onder de verplichte voordelen. In PC 329.01 wordt dit op een andere wijze toegekend (uitzondering in 2019).

Extra voordelen die je als werkgever kan toekennen zijn bij voorbeeld maaltijdcheques, groepsverzekering of voordelen van alle aard (GSM, mobiel abonnement, laptop, …). De bepalingen daarvoor moeten schriftelijk worden vastgelegd in de vorm van een policy, die door beide partijen wordt ondertekend.

Tewerkstellingsmaatregelen

Als werkgever kan je in bepaalde gevallen ook genieten van verminderingen op deze patronale bijdragen en/of de bedrijfsvoorheffing. Deze verminderingen worden meestal automatisch verrekend door het sociaal secretariaat. Bij twijfel neem je best even contact op. Enkele maatregelen lijsten we hieronder graag op.

  • Vrijstelling RSZ-bijdrage bij eerste werknemer (en vermindering voor daaropvolgende aanwervingen).
  • Doelgroepverminderingen (jonge, oude werknemers...) verschillen van gewest tot gewest. Dit vraag je best na bij Sociare.