Infrastructuursubsidies bij je gemeente

De meeste gemeenten en steden hebben een degelijk jeugdinfrastructuurbeleid en maken de nodige middelen vrij voor goede jeugdlokalen. Gemeenten zijn trouwens verplicht om binnen hun eigen begroting geld vrij te maken voor jeugdwerkinfrastructuur.

Elke gemeente kan in samenspraak met het jeugdwerk waarvoor het bedoeld is, zelf kiezen welke soorten subsidies en andere vormen van ondersteuning ze aanbieden. Ze schrijven hier best geschikte reglementen voor uit.

Subsidies voor grote investeringen

De gemeente kan de kosten subsidiëren voor de aankoop van gronden, duurzame onderhouds- en verbeteringswerken en de aanleg van speelterreinen. Soms worden ook de materiaalkosten vergoed. Gewoonlijk gebeurt dit door een bepaald percentage van de kosten terug te betalen (mits voorleggen van betalingsbewijzen en tot een vooraf bepaald plafond).

Subsidies voor herstellingen of verfraaiing

Je kan subsidies aanvragen voor kleine herstellings en/of verfraaiingswerken aan je gebouw. Dit wordt vaak geregeld via een apart subsidiereglement.

Financiële tussenkomst in de energiekosten

De gemeente kan zelf een aansluiting vragen bij een energieleverancier.

Financiële tussenkomst in de huurkosten

Sommige verenigingen huren een infrastructuur. De gemeente kan tussenkomen in de huurkosten, forfaitair of procentueel.

Toekennen van een rente-arme of renteloze lening of borgstelling

De gemeente kan financieel tussenkomen door aan een vereniging een lening toe te staan. Er wordt dan een overeenkomst afgesloten waarin staat dat die bepaalde vereniging binnen x jaar de lening terugbetaalt. De gemeente kan zich eventueel ook borg stellen voor een lening van een vereniging bij een bank.

Reservefonds voor infrastructuur

De gemeente kan een reservespaarpot aanleggen. Het geld dat in het fonds terechtkomt, moet niet in één jaar opgebruikt worden, maar kan gebruikt worden over verschillende jaren.

Oprichting van een vzw jeugdinfrastructuur

Sommige gemeenten opteren voor de oprichting van een vzw, een apart gemeentelijk fonds voor jeugd(werk)infrastructuur. Via een jaarlijkse subsidie voor deze vzw in de gemeentelijke begroting worden voldoende middelen voorzien.

De gemeente stelt infrastructuur ter beschikking

Sommige gemeenten stellen kosteloos infrastructuur ter beschikking aan jeugdorganisaties. Soms wordt ook door de gemeente alleen de bouwgrond ter beschikking gesteld. De gemeente kan ook een nieuwbouw bouwen, een pand aankopen en renoveren of een gebouw afhuren voor het jeugdwerk.

De gemeente stelt materiaal en kennis ter beschikking

De gemeente kan financieel ondersteunen door te voorzien in de aankoop van de benodigde bouwmaterialen of het ter beschikking stellen van benodigd zwaar materieel, zoals bijvoorbeeld een betonmolen. Daarnaast kan je beroep doen op de deskundigheid van ingenieurs, architecten, brandweer, politie … in verband met bouwen of verbouwen.