Extern verenigings-dossier

Dit zijn alle documenten van de vereniging die neergelegd moeten worden bij de griffie van de ondernemingsrechtbank of gepubliceerd moeten worden in het Belgisch Staatsblad

Deze documenten kunnen door iedere belanghebbende opgevraagd worden. Hierin vinden we:

  • De statuten van de vereniging
  • De akten betreffende de benoeming of beëindiging van de bestuurders
  • Beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de vzw
  • De jaarrekening, bestaande uit staat van inkomsten en uitgaven, en de staat van vermogen

Neerlegging: het afgeven van documenten aan de griffie van de ondernemingsrechtbank. Dit is gratis.

Publicatie: het laten opnemen van teksten in het Belgisch Staatsblad. Dit gebeurt tegen betaling.

Hieronder vind je een overzicht van wat wanneer moet worden gepubliceerd of neergelegd en waar. Gebruik de vzw-helper van Assist.

Wat
Wanneer
Wat doen
Jaarrekening Jaarlijks Neerleggen bij de griffie
Wijziging van de statuten Indien van toepassing Neerleggen bij de griffie + laten publiceren in het staatsblad
Wijziging van de het adres van de maatschappelijke zetel of de naam of einddatum boekjaar Indien van toepassing Neerleggen bij de griffie + laten publiceren in het staatsblad (enkel indien het adres van de maatschappelijke zetel is opgenomen in de statuten) + melden bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Wijziging van de samenstelling van het bestuur Indien van toepassing Neerleggen bij de griffie + laten publiceren in het staatsblad + melden bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Ontbinding van de vereniging Indien van toepassing Neerleggen bij de griffie + laten publiceren in het staatsblad + melden bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.