Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement is een schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en zijn werknemers. Het document regelt letterlijk de arbeid tussen beide partijen. Elk jeugdhuis met eigen tewerkstelling moet een arbeidsreglement opstellen. Meer nog: iedere werknemer moet een arbeidsreglement in bezit hebben en op elke tijdelijke of vaste tewerkstellingsplaats dient een exemplaar ter beschikking te zijn (dit mag digitaal).

Tip van Formaat: Vraag een account aan bij Sociare en krijg toegang tot modeldocumenten voor het arbeidsreglement. Je kan hen ook vragen het reglement na te lezen. 

Belangrijke onderdelen in het arbeidsreglement

Arbeidsduur en uurroosters

Alle uurroosters die de organisatie hanteert, zowel voor voltijdse als deeltijdse arbeidsduur.

Woon- en werkverplaatsingen

Woon-werkverplaatsingen worden niet als arbeidsduur gezien. De werkgever is wel verplicht om een deel van de kosten die de werknemer maakt, zowel voor fiets, auto als openbaar vervoer terug te betalen. In het geval dat de werknemer gebruik maakt van de trein kan u werken met de derdebetalersregeling. Er is een speciale regeling voor deeltijders.

Het sociaal secretariaat neemt de berekeningen voor zich. Bezorg hen op tijd de juiste, actuele informatie.

Vakantie en vakantiegeld

Vakantie, ADV- dagen, feestdagen en ander verlof
Voltijdse werknemers hebben recht op minimum 20 dagen betaald verlof per jaar. Wanneer deze vallen spreek je onderling af met je werknemer of via het arbeidsreglement.

Daarnaast heeft elke werknemer recht op minstens tien wettelijke (betaalde) feestdagen per jaar.

Vakantiegeld
Enkelvoudig vakantiegeld is het loon voor de genomen vakantiedagen.

Het dubbel vakantiegeld is een vakantietoeslag die je uitbetaalt in de maand waarin de hoofdvakantie begint, in de praktijk vaak mei of juni. Recht op vakantie en vakantiegeld wordt verworven op basis van eerdere prestaties (in het vorig kalenderjaar). Dat wil zeggen dat nieuwe of overgestapte werknemers vaak geen of minder recht hebben op vakantie(geld).

  • De wettelijke feestdagen vind je op www.belium.be/nl/werk 
  • Werknemers onder de 25, afgestudeerd in het huidige of vorige jaar, hebben recht op jeugdvakantie. Meer info via de website van FOD Arbeid.
  • Het sociaal secretariaat berekent de vakantie en het vakantiegeld. Bezorg hen bij indiensttreding ook het vakantieattest van de vorige werkgever (de werknemer moet dit aangeven

Afwezigheden

Naast vakantie zijn de meest voorkomende afwezigheden ziekte, klein verlet of onbetaald verlof. Vaak bestaan er uitzonderingen voor deeltijdse werknemers. Indien mogelijk dient de werknemer de afwezigheid in overleg met de werkgever te plannen. In het arbeidsreglement worden hierover afspraken gemaakt. Procedures voor onbetaald verlof en sancties bij ongewettigde afwezigheid komen ook allemaal in het arbeidsreglement terecht.

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid is een vorm van afwezigheid door medische omstandigheden. Deze afwezigheid moet bij de werkgever bewezen worden met een doktersbriefje (of attest van adviserend geneesheer/ arbeidsgeneesheer) binnen de twee dagen na de eerste dag van afwezigheid. De werknemer is ook verplicht de werkgever meteen op de hoogte te brengen bij aanvang én bij verlenging van de ongeschiktheidsperiode. Hoe dat precies moet gebeuren staat in het arbeidsreglement. De eerste dertig dagen arbeidsongeschiktheid worden gedekt door de werkgever, daarna neemt de ziekteverzekering over.

Urenregistratie

Om overuren, afwezigheden, recuperatie en verlof correct te berekenen en toe te kennen is een systeem van urenregistratie nodig. We raden aan om een transparant systeem te gebruiken om discussie over arbeidstijd te vermijden.

Sociare stelt een tool – www.werktijd.be – ter beschikking van haar leden. Meer informatie vind je op de website van Sociare. Je kan dit drie maanden gratis en vrijblijvend proberen.